หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวโชติกา วงค์ปัญญา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวเฌณิศา ศรีวิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นายอนุพงษ์ สมศรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านวาวี    จ.เชียงราย
นางปาริชาติ ชูสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ศูนย์วิจัยฯ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,246,302 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,948,987 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,932,295 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,483,330 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,293,401 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,260,123 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,094,941 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,061,436 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,876,999 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,783,153 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,772,806 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,746,277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,725,251 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,710,914 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,653,780 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ครูดีศรีสระบุรี พ.ศ.2559
โดย : นางอรวรา จันทรา
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ธรรมาภิบาลสถานศึกษา
โดย : นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
การบริหารระบบดุแล
โดย : นายกฤษฎา ศรีสุชาติ
ร.ร.อนุบาลศรีธาตุ    จ.อุดรธานี
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โครงการเสริมพลังปัญญาครูต้นแบบและครูแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตั้งแต่ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถึง เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
มีผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) และได้นำเสนอในงาน EDUCATIONAL INNOVATION SYMPOSIUM ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๐๐๗ : From Strategy to Quality of Learners
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัลบุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ (Teacher Award) วิชาภาษาไทย ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูต้นแบบ ประจำปี ๒๕๔๔ วิชา ภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.)สำนักนายกรัฐมนตรี
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
บุคลากรต้นแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๓
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูดีที่หนูรัก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
โดย : นางเยาวภา เทาศิริ ครูประจำชั้น
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนเสริมทักษะการขยายพันธุ์พืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
โดย : นายประสิทธิ์ อินทรมนตรี
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
หนึ่งแสนครูดี ปี 2554
โดย : นางวัลลีย์ อรุณฤกษ์
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
รางวัลเกียรติยศผู้บริหารโรงเรียน อุทิศตนเพื่อการศึกษา 25 ปี ชีวิตนักบวช
โดย : ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
รางวัลเหรียญเงิน ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับเขตการศึกษา
โดย : ครูปาริฉัตร นาสมบูรณ์
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
โดย : ครูนิรัญ ชั่งดวงจิต
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
โดย : ครูลัดดา โต๊ะหวังเนียม
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
รางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ ครูดีเด่น ระดับโรงเรียน
โดย : ครูชาคริต เมตตาจิตโต
ร.ร.พระวิสุทธิวงส์    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/597 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th