หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
นางสุปรียา กัตตะโร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,153 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,890 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,953 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,915,098 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,462 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,557 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,461,090 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,322 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,677 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,631 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,683 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,685 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,017,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,341 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,717 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สารนิพนธ์เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ด้านการบวกจำนวนนับสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างWeb Editor กิจกรรมสร้างหนังสืออิเลคทรอนิค ชั้น ม.1-3 และกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอชั้น ป.4-6 ระดับเขต
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4-6 ระดับภาคใต้
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
โดย : ปิยพงษ์ คงภักดี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลของสินเชื่อการบริโภคของธนาคารพาณิชย์ต่อการใช่จ่ายในการบริโภคภาคเอกชน
โดย : ดร.ชาคร ประพรหม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Copcla Modeling of International Trade for Thailand
โดย : ดร.ชาคร ประพรหม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดตามความคิดเห็นของครู สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
โดย : แวอารงค์ สาและ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
อาจารย์ดีเด่นผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาทิพย์โอสถ
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ป้ายฉลากกล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาตราสินค้าและป้ายฉลาก ขนมลาสูตรโบราณ กลุ่มสตรีบ้านบ่อยาง
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
รางวัลคุรุสดุดี สำนักเลขาธิการคุรุสภา
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้บริหารดีเด่น จังหวัดสงขลา สพป.สข.2
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรบรรยายการประเมินรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่9จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประเทศไทย
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Gems and jewelry comsumer purchasing behavior and appraisal
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Customer opinion toward service quality off PPQQ work late partc
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เครื่องครีนน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได ม.วงษ์ชวลิตกุล
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การค้นคว้าอิสระ เรื่องทัศนคติและความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
โดย : ชัยยุทธ หงะเจะแอ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/603 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th