หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,300 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,988 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,800 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,371 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,439 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,070 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,076 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,934 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,940 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,027 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,962 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,508 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการสื่อสาร ในการฟังและการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางศิริพร สุยะวงค์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางศิริพร สุยะวงค์
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม. วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563)
โดย : นางสาวนิลมล โคตรแสง
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ผ่านการประเมินรอบที่ ๑-๓
โดย : นางสาวนิลมล โคตรแสง
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาทักษะชีวิตระดับปฐมวัย ปีการศึกษา๒๕๖๑
โดย : นางสาวนิลมล โคตรแสง
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ใบงาน เรื่อง สื่อกลางทางกายภาพ
โดย : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ร.ร.ชุมแพวิทยายน    จ.ขอนแก่น
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 การสื่อสารข้อมูล
โดย : นายพจน์ ชมภูวิเศษ
ร.ร.ชุมแพวิทยายน    จ.ขอนแก่น
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวจีรภา อาคม
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามคุณธรรม อัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม (วารสารตีพิมพ์ในวาสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยร้อยเอ็ด ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๓))
โดย : นางสาวจีรภา อาคม
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ประเมินครูผู้ช่วย
โดย : นางสาวรติมา เจริญใจ
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ผลการใช้กระบวนการ 5s ตามทฤษฎี Constructionism ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามวิถีประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านม่วง
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เข้าแข่งขัน การอ่านฟังเสียง ระดับ ป.4-6
โดย : นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ร.ร.พุทธิโศภน    จ.เชียงใหม่
ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน Impromptu speech ป.4-6 ระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่68ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561
โดย : นายวิศรุต มีศรี
ร.ร.อนุบาลศรีสำโรง    จ.สุโขทัย
เกร็ดน่ารู้กับครูอนุบาล
โดย : นางอรวรรณ แสงทอง
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
พี่เลี้ยง Producer
โดย : นายรัตนพล ครุธงาม
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
ทำอาหาร(สุกี้น้ำ)
โดย : นางสาวลลิตา ฐิตะสาร
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี

โดย : นางสาวเนตรชนก โฉมทอง
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
ประเมินครูผู้ช่วย
โดย : นางสาวรัชนี จิ้มลิ้ม
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
ประเมินครูผู้ช่วย
โดย : นายจักรพันธ์ ควรนิคม
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม. วารสาร มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2563)
โดย : นางสาวอรัญญา บรรณกิจ
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th