หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์
สพป.มุกดาหาร เขต 1
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองขุด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
โรงเรียนบ้านระเวียง(รัตนกิจวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
นางสาวกนิษฐกานต์ เสือพาดกลอน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางสาวกรกนก โทลา
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย    จ.นนทบุรี
นางนัฐยา ศาลางาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางดลดวงฤทัย ตรุษสารท
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
นางสาวภัคเพียงดาว คู่กระสังข์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.พรหมพิกุลทอง    จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,162,939 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,432,205 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,977,770 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,988,006 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,288,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,108,563 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,096,468 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,983,507 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,936,346 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,915,202 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,623,916 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,491,714 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,477,316 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,356,602 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,328,704 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รับรางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่นระดับเหรียญทอง วันครู 16 ม.ค.2548 อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ สพฐ. นครราชสีมา เขต 7 ระดับ เหรียญทอง พ.ศ.2547
โดย : นายภิญโญ นิลบ่อ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนรู้แบบยูเลิร์นนิ่งรายวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
โดย : นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
คลิปการสอนเรื่องเสียงรอบตัว
โดย : นางเอมอร ช้างมณี
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
วิทยาการคำนวณ ป.4 เรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหา
โดย : นางสาวรัตนาภรณ์ โตศรีธนวัต
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
ผู้สนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โดย : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ
โดย : นางสิริวรรณ มณีโชติ
ร.ร.โมคลานประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
แบบทดสอบทบทวน O-NET กัมมัตภาพรังสี
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบทดสอบ ม.4/2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แบบทดสอบปริมาณสารสัมพันธ์ 2
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
Individual Development Plan : ID PLAN
โดย : นางสาวสุปรียา กันฤทธิ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา
โดย : นางสาวสุปรียา กันฤทธิ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องพลังงานทดแทน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/4 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD
โดย : นางสาวสุปรียา กันฤทธิ์
ร.ร.เทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง    จ.อุดรธานี
งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์
โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม    จ.ตาก
ผ่านการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ Coding Online for Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T – ๙) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดย : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ดำเนินกิจกรรมการทดสอบความสามารถในการอ่าน Pre-Rt ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นางวาสนา เกตุแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ขออนุมัติใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะเพื่อแก้ไขความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : นางวาสนา เกตุแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
จัดทำสื่อ การเรียนป. 1
โดย : นางวาสนา เกตุแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
่แผนจัดการเรียนรู้ ชุดภาษาพาที บทที่ ๗ เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
โดย : นางวาสนา เกตุแก้ว
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แบบทดสอบ ม.4/1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
โดย : นายอนุรุท พรมมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/419 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th