หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,695 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,285 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,156 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,800 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,815 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,085 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,364 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,297 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,540 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,951 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,461 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,798 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,415 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,979 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,175 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
บทคัดย่อ
โดย : นางสาวมาธวี เกิดทรัพย์
ร.ร.ทุ่งตาพลวิทยา    จ.ระนอง
ิbest practice
โดย : นางสาวศิวรัตน์ คำจีนศรี
ร.ร.สาครพิทยาคม    จ.ชัยนาท
การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา
โดย : นายปิยโชติ รอดหลง
ร.ร.สาครพิทยาคม    จ.ชัยนาท
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔
โดย : นายกิจศักดิ์ ชูศรี
ร.ร.ทุ่งสงวิทยา    จ.นครศรีธรรมราช
เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน
โดย : นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น พุทธศักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูสอนดี พุทธศักราช 2554 จังหวัดนครราชสีมา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
วีดีโอการสอนเด็กปฐมวัย
โดย : นางสาวณัฐธิดา ทิศาภาค
ร.ร.โรงเรียนวัดช่องลม    จ.สุพรรณบุรี
ครูผูสอนดีเด่น พุทธสักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ผลงานครูดีเด่น ปี 2564
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 1
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th