หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนคลองสำโรง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
สพป.เลย เขต 2
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานอนามัยโรงเรียน
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สิริมณี พูลสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
พิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
กัณนิกาญ พวงเพชร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : งานบริหารวิชาการ
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,133,297 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,794,983 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,371,788 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,132,339 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,309,435 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,185,063 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,973,070 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,924,924 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,747,908 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,689,011 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,613,880 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,491,842 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,481,953 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,453,500 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
โดย : นางสาวทองใส คำมี
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครการโยคะเพื่อสุขภาพ
โดย : นางสาวอริสา พรมจรรย์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด)
โดย : นางกัญจนา จันทะไพร
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
โดย : นายสังคม กัณหา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ: โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถม
โดย : นางสุภัสสร รุนรักษา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเซปักตะกร้อ
โดย : นายวิไล พลเสนา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ชื่อโครงการ : โครงการรักการอ่าน
โดย : ่นางจินจุฑา พิทักษ์วงศ์ศร
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา
โดย : นายภาคภูมิ วรจินดา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศงานประดิษฐ์ ม.4-6 (Sbmld)
โดย : นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย : นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา
โดย : นายสังคม กัณหา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬาเซปักตะกร้อ
โดย : นายวิไล พลเสนา
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการปฐมนิเทศ 2
โดย : นายอนุวัตร เจือจันทร์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการปฐมนิเทศ
โดย : นายอนุวัตร เจือจันทร์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ
โดย : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โดย : นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการดาวท้องถิ่น นักเรียนได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โดย : นางมนัสชนก กะไรยะ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงงานสังคมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
โดย : นางมนัสชนก กะไรยะ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
ได้รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และรางวัลชมเชยระดับประเทศ จากการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญะปีการศึกษา2559
โดย : นางมนัสชนก กะไรยะ
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/256 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th