หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
สพป.สิงห์บุรี เขต 0
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนนานาชาติ โกลบอล วิลเลจ เกาะลันตา
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสาวศศิธร กัญญาคำ
กลุ่ม : กลุ่มงานธุรการ
ร.ร.วัดชนะสงคราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นายพิศิษฐ์ เพ็งศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดชนะสงคราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวนาตยา มั่นวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดครุใน    จ.สมุทรปราการ
นางสาวชัชฎาภรณื สุขทวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดครุใน    จ.สมุทรปราการ
ครูอธิกุล กุลนรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ
กลุ่ม : ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,134,647 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,785,435 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,541,465 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,876,026 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,747,646 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,528,483 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,432,282 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,430,512 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,266,435 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,257,199 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,044,593 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,004,461 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,990,867 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,964,014 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 1,952,289 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
โดย : กัณฐิกา อินทสระ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ชลธิดา ติ้งถิ่น
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
หลักสูตรฝึกอบรมนักปฏิบัติการชะรีอะฮ์สัมพันธ์ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ประกาศนียบัตร เมดิก มิยาบิ 9000 จากบริษัท
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
คณะทำงานวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.25..
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตตาถิภาวนิยมต่อลักษณะมุ่งอนาคตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการใช้ยาเสพติดในปอเนาะญาลันนันบารู
โดย : สุพัชญา ด้วงคง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนประเภทหนังสือE-book
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาวินัยในตนเองจากการเก็บของเล่น
โดย : ฟิรดาวส์ มะสามาน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ความสามารถการเขียนสระประสมของนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นด้วยวิธีการสอนตรงร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง นำเสนอระดับนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : อรภาณี เพชรรัตน์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Committee in the Integrated English Camp
โดย : ศิริอร รัตนอุดม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
English courst for school directors and officers
โดย : ศิริอร รัตนอุดม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา
โดย : สุดใจ เคียนทอง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
บทคัดย่อ การจัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวน
โดย : นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
บทคัดย่อรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร
โดย : นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
12 กรกฎาคม 2561 นักเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี..ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรด้วยสีจากสมุนไพร...ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และ รางวัลชมเชย จากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ฝึกซ้อมโดยครูดำเนิน ศรีนุช
โดย : นายดำเนิน ศรีนุช
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัย
โดย : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th