หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
สพป.สิงห์บุรี เขต 0
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
สพป.มุกดาหาร เขต 22
โรงเรียนอัลเราะห์มานอนุสรณ์
สพป.นราธิวาส เขต 3
โรงเรียนนานาชาติ โกลบอล วิลเลจ เกาะลันตา
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
สพป.เลย เขต 2
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
นางสาวศศิธร กัญญาคำ
กลุ่ม : กลุ่มงานธุรการ
ร.ร.วัดชนะสงคราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นายพิศิษฐ์ เพ็งศรี
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดชนะสงคราม    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวนาตยา มั่นวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดครุใน    จ.สมุทรปราการ
นางสาวชัชฎาภรณื สุขทวี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดครุใน    จ.สมุทรปราการ
ครูอธิกุล กุลนรัตน์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวลัคนาพร เผ่าต๊ะใจ
กลุ่ม : ครูระดับชั้นประถมศึกษา
ร.ร.บ้านระเริง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,134,647 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,785,435 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,541,465 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,876,026 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,747,646 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,528,483 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,432,281 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,430,511 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,266,435 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,257,199 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,044,593 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,004,459 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,990,867 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,964,014 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 1,952,288 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สารนิพนธ์เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ด้านการบวกจำนวนนับสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างWeb Editor กิจกรรมสร้างหนังสืออิเลคทรอนิค ชั้น ม.1-3 และกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอชั้น ป.4-6 ระดับเขต
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4-6 ระดับภาคใต้
โดย : จตุพงศ์ เกิดศรี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
โดย : ปิยพงษ์ คงภักดี
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลของสินเชื่อการบริโภคของธนาคารพาณิชย์ต่อการใช่จ่ายในการบริโภคภาคเอกชน
โดย : ดร.ชาคร ประพรหม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Copcla Modeling of International Trade for Thailand
โดย : ดร.ชาคร ประพรหม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดตามความคิดเห็นของครู สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
โดย : แวอารงค์ สาและ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
อาจารย์ดีเด่นผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาทิพย์โอสถ
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ป้ายฉลากกล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งยาว ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาตราสินค้าและป้ายฉลาก ขนมลาสูตรโบราณ กลุ่มสตรีบ้านบ่อยาง
โดย : กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
รางวัลคุรุสดุดี สำนักเลขาธิการคุรุสภา
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผู้บริหารดีเด่น จังหวัดสงขลา สพป.สข.2
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรบรรยายการประเมินรางวัลพระราชทาน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
โดย : กมล ศรีสุวรรณ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศครั้งที่9จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ประเทศไทย
โดย : วิภา ไชยรักษ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Gems and jewelry comsumer purchasing behavior and appraisal
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Customer opinion toward service quality off PPQQ work late partc
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
เครื่องครีนน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันได ม.วงษ์ชวลิตกุล
โดย : เสริมศักดิ์ จุลภักดิ์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การค้นคว้าอิสระ เรื่องทัศนคติและความยินดีที่จะจ่ายเพื่อการจัดการมลพิษทางอากาศของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
โดย : ชัยยุทธ หงะเจะแอ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th