หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,700 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,289 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,177 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,818 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,836 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,089 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,385 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,300 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,648 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,821,006 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,474 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,806 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,424 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,986 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,195 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นายเมธา ขันเงิน
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
โดย : นายกฤษฎา ทองกำเหนิด
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
ชุดฝึกทักษะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น
โดย : นายกฤษฎา ทองกำเหนิด
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
รูปเเบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเเบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นายอภิวรุณ โสมมา
ร.ร.บกวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
กรรมการดำเนินงานการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กรรมการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กรรมการดำเนินงานตาม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิทยากรอบรม “ค่ายสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Kidbright” (Coding at School Project) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่น เนื่องใน วันครูแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภท กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
โดย : นางสาวบุษบา มูลเพ็ญ
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
โดย : นายกฤษฎา ทองกำเหนิด
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
พ.ศ.2563 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "พระพฤหัสบดี" ระดับจังหวัด
โดย : นายคมกริช ซ้อนบุญ
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ราย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 รหัสวิชา ว30272
โดย : นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ร.ร.ศรีราชา    จ.ชลบุรี
รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น ปี 2563
โดย : นายอดิเรก สาคร
ร.ร.อนุบาลกิตติกร    จ.ชัยนาท
นำเสนอ Best Practices ด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร ระดับจังหวัด และระดับภาค
โดย : ดร.วาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ
ร.ร.รพีเลิศวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัล “คุรุปูชนีย์” ประจำปี 2564 เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยอง
โดย : นางสาวกิรณา บุญรักษา
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
รางวัล “คุรุปูชนีย์” ประจำปี 2564 เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดระยอง
โดย : นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ระดับชาติ
โดย : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ร.ร.จำปาหลวงวิทยาคม    จ.กาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th