หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 0
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านหัวหมากบน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โรงเรียนกุลวดีศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
โรงเรียนอนุบาลเซกา
สพป.บึงกาฬ เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
สพป.นราธิวาส เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ทอน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางนติยา งิ้วไชยราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางสายพิน. คิอินธิ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
คณิตชัย ไตรจักร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
อมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
นางชลิดา ฉลาดเขียว
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
กมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอากาศ    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,586,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,400,326 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,043,630 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,156,152 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,015,905 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,790,648 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,739,428 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,544,038 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,543,044 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 2,539,165 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,418,845 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,406,521 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,390,632 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,276,012 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,270,187 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่ 5 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดย : นายไพทูรย์ ปัจฉิม
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม
โดย : นางนิติยา ปั้นย้อย
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพในการเสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าไผ่ จังหวัดสระบุรี
โดย : นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : นิทานสรรค์สร้างคุณธรรม
โดย : นางระเบียบ อุบลวัตร์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : สร้างเสริมคุณธรรมสู่นาฏกรรมไทยโดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
โดย : นายศรันวิทย์ นพโสภณ
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : Think Pair Share สร้างคนดีด้วยโครงงานคุณธรรม
โดย : นางนงนุช คุ้มพันธ์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : สร้างสิ่งประดิษฐ์เสริมคุณธรรมด้วยเทคนิค LT ร่วมกับ PDCA
โดย : นางสาวกัญญาภรณ์ สีนินทิน
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี : ศิลป์ไล่สีเสริมสร้างคุณธรรมด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL
โดย : นางสาวนารา นิลนันท์
ร.ร.วัดป่าไผ่    จ.สระบุรี
การบริการงานวิชาการโรงเรียน
โดย : ผอ.สุกัญญา ปัตเมฆ
ร.ร.บ้านหนองฆ้อง    จ.ประจวบคีรีขันธ์
รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 16
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)
โดย : นางวรณัน จงหม่อง
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 8)
โดย : นางสาวราศรี สดุดี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประจำปี 2562
โดย : นางสาวเปรมมิกา อ่อนธานี
ร.ร.บ้านโกรกลึก    จ.อุทัยธานี
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดย : นางสาวสิริพร จินตนา
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ STEM เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(CPS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โดย : นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิต
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
รางวัลเพชรสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : นายณัฐชัย เพชรสุวรรณ
ร.ร.โนนสมบูรณ์วิทยา    จ.นครราชสีมา
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ เหรียญทอง 88.60 คะแนน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองแดง 66 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.ชม.2
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
ผู้ฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรีญทอง 83.25 คะแนน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.ชม.2
โดย : นายอัศฎา สิทธิแก้ว
ร.ร.บ้านสันปง    จ.เชียงใหม่
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/243 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th