หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนคลองลาดช้าง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โรงเรียนบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 3
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
นายอุทัย คำเวียง
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายบุญเทือง จี้ฟู
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางจันทนา ปุรณะพรรค์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นายดนุพล วงค์พนัสสัก
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางสาวชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
นางแจ่มจรัส คำวงค์ษา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร    จ.ลำพูน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 8,085,663 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,383,259 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,865,095 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,883,730 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,170,722 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,061,074 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 4,012,290 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,933,282 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,873,457 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,820,861 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,533,323 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,468,786 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,367,348 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,291,948 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,275,155 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
26 พ.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการ อย.น้อย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียน อย.น้อย กิจกรรมขยายพลังแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จาก ผู้อำนวยการโรงเรียน
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
26 ต.ค - 1 พ.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับชาติ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
24 มี.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับจังหวัด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แมนราษฎร จาก กกต.สมุทรสาคร
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
22 ม.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับกระทรวง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเยี่ยมชมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการ อย.น้อย จาก เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
20 ส.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับเขต วิทยากรการอบรม โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จาก ผอ.สพม. เขต 10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
14-16 มิ.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับเขต เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จาก ผอ.สพม. เขต 10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
13 ก.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับเขต นำเสนอการจัดค่ายพักแรม ระดับมัธยมศึกษา เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก ผอ.สพม. เขต 10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
11 ก.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับเขต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 จาก ผอ.สพม. เขต 10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
11 ก.ย. 2562 เกียรติบัตร ระดับเขต กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จาก ผอ.สพม. เขต.10
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
9 ธ.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 จาก เลขากพฐ.
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
8 มี.ค. 2562 เกียรติบัตร ระดับโรงเรียน เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
7 มิ.ย. 2562 หนังสือสำคัญ ระดับกระทรวง ได้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ภาคกลาง) ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน จาก ปลัดกระทรวง
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
6 ส.ค. 2562 รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศ การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จาก เลขาคณะกรรมการอาหารและยา
โดย : รัฐกรณ์ อาศาสตร์
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวญาณาทิพ ขุนจร
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
"ครูดีศรีเมืองเพชร"
โดย : นางเจนจิรา เบญจวชิรเชิด
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
นวัตกรรม ชื่อเรื่อง ห้องเรียนสนุก มีความสุข สร้างสรรค์การเรียนรู้
โดย : นางสาวณรัชญ์ โชคสินอนันต์
ร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ    จ.ราชบุรี
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๖๒๑๒๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยระบบอิเล็กทรอนักส์ (e-learning)) วันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดย : นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ร.ร.วัดสันติการาม    จ.ราชบุรี
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
โดย : นางสาวหนึ่งฤทัย จีนหน่อ
ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม    จ.ตาก
ประธานฝ่ายประเมินผล วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
วิทยากรรายวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ DLTV ประจำปี 2563 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
โดย : นายสุนทร พริกจำรูญ
ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/416 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 082-466-4598 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th