หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,138,070 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,804,560 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,380,035 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,155,791 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,313,096 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,188,276 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,978,908 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,929,055 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,756,087 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,697,762 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,828 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,494,288 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,487,564 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,458,492 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง รูปภาพ กล่องข้อความ และ ตาราง (โปรแกรม Microsoft Word)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)
โดย : นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
โดย : นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
ชุดกิจกรรมที่ 5
โดย : นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
ปะหน้ากิจกรรมที 1 แร่
โดย : นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
ร.ร.แชแลพิทยานุสรณ์    จ.อุดรธานี
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางวิจิตรา สุขสานต์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชั้น ป.1-3
โดย : นางสุนัตตา ศรีสม
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศา สตร์ ชั้น ป.1-6
โดย : นายสามารถ ทองมา
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6
โดย : นางจุราภรณ์ เถียนหนู
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6
โดย : นางสุกัญญา ประสมทรัพย์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6
โดย : นางอารีรัตน์ พรศิวกุลวงศ์
ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้สอนแบบ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) วิชาเคมี เรื่อง เคมีอินทรีย์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางประทุมพร ชำนาญ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายสุริยา บำรุงแนว
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนาหนังสืออ่านประกอบวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบสเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์เคมีคำนวณ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย : นางประทุมพร ชำนาญ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ

โดย : นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
ร.ร.เทศบาล 1 หนองใส    จ.อุดรธานี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ TAI ร่วมกับ เทคนิค KWDL เรื่อง อสมการ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางวิจิตรา สุขสานต์
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นายสุริยา บำรุงแนว
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
111111111111111
โดย : วงศกร เดชโคตร
ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์    จ.ปราจีนบุรี
ปีพ.ศ. 2531 ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศการประกวดศูนย์วิชการกลุ่มโรงเรียนของจังหวัดนครราชสีมา
โดย : นายอารมณ์ วัดไธสง
ร.ร.วัดบ้านตำแย    จ.นครราชสีมา
ปีพ.ศ.2531 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มการงานพื้นฐานรอาชีพ จาก สปจ.นครราชสีมา
โดย : นายอารมณ์ วัดไธสง
ร.ร.วัดบ้านตำแย    จ.นครราชสีมา
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (SBMLD)
โดย : นางแก้วตา โคตรงาม
ร.ร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th