หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,273 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,449 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,672 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,243 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,884 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,644 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,187 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,962 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,610 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,968 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,934 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,604 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,578 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,978 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,959 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2562 ด้านประชาธิปไตย ได้รับรางวัลอันดับรองชนะเลิศอันดับ 1
โดย : นางรพิชา มัตนามะ
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก
ผลการประกวดการขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับประเทศ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม
โดย : นางรพิชา มัตนามะ
ร.ร.ผดุงปัญญา    จ.ตาก

โดย : สานีรัน ดอเลาะ
ร.ร.บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128    จ.นราธิวาส
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace)
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
รายงานผลงานวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างการมีวินัยในตนเองของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 5G Model
โดย : นางฝาริดะ หมื่นชล
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)
โดย : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ร.ร.วังหินวิทยาคม    จ.นครศรีธรรมราช
ระเบียบโรงเรียนน้ำปลีกศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
การประเมิน เพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รหัส ๐๐๓๒๓๑
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2563
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
แบบรายงานผลการแข่งขันกิจกรรมวิชาการ
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
PowerPoint NP-EAT63 NamPleeksuksa Education Active Technique
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ครูมาตรฐานความรู้ดีเด่น นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท ประจำปีการศึกษา 2562
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
รายงานผลการบริหารกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2563
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบอิงมาตรฐานกระตุ้นการเรียนรู้ของโรงเรียนน้ำปลีกศึกษา Nampleeksuksa Education Active Technique : NP-EAT
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
PLAN@3R8C2L
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ชุดการสอนออนไลน์โดยใช้กลวิธีอภิปัญญา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คลื่นกล
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
NamPleeksuksa Education Active Technique
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนน้ำปลีกศึกษ
โดย : นายเถลิงศักดิ์ เถาว์โท
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 16/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th