หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,169 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,360 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,650 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,167 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,798 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,632 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,158 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,948 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,594 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,880 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,893 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,595 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,554 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,887 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,671 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โล่และเกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดย : นายปรีชา อินสุวอ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น ที่ประจักษ์ชัด ประจำปี 2561
โดย : นายปรีชา อินสุวอ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
โล่และเกียรติบัตรรางวัลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นลำดับ 8 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
โดย : นายปรีชา อินสุวอ
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ม.4
โดย : นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1
โดย : นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยสีื่อสังคม (Social Media) สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โดย : นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
แบบเรียนสำเร็จรูป หน่วยที่ 4 เรื่ิองปฏิกิริยาเคมี
โดย : นางสาวภักดินันท์ สมรักษ์
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาดีเด่น คุรุสภา อำเภอบ้านดุง
โดย : นางรักคณา ทองสุมาตร
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
โดย : นางรักคณา ทองสุมาตร
ร.ร.อนุบาลศรีสุทโธ    จ.อุดรธานี
หนูอ้อยกับยุงลาย
โดย : นายนพดล สืบเครือพรม
ร.ร.ไหล่หินราษฎร์บำรุง    จ.ลำปาง
เล่มที่ 1 เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : นางสุไหวเหราะ สันหรีม
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
เอกสารเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างงานและนำเสนอผลงาน
โดย : นางสุไหวเหราะ สันหรีม
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทของนักเรียนชั้น ป.3 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563
โดย : นายเจริญ ภูมิเรศสุนทร
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ
ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับรูปแบบการเรียนแบบโครงงานมัลติมีเดียและเครื่องมือทางปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางสุไหวเหราะ สันหรีม
ร.ร.ตะโหมด    จ.พัทลุง
โครงงานคุณธรรม
โดย : นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงิน
ร.ร.บ้านพันเสา    จ.พิษณุโลก
ลดเวลา ลดกระดาษด้วย "พันเสาชนะ"
โดย : นางสาวณิรินทร์ญา รอดเงิน
ร.ร.บ้านพันเสา    จ.พิษณุโลก
บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชุดที่ 1 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ครูณรงค์ฤทธิ์
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 4 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ครูณรงค์ฤทธิ์
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 3 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ครูณรงค์ฤทธิ์
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 2 รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4 ครูณรงค์ฤทธิ์
โดย : นายณรงค์ฤทธิ์ ประดิษฐ์แท่น
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 14/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th