หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,623 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,552 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,726 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,298 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,979 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,649 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,205 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,878,037 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,632 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,713,019 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,997 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,638 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,588 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,207,038 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,980 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 22 หน่วย ฤดูหนาว
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 21 หน่วย คมนาคม
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
โดย : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 20 หน่วย สัตว์น่ารัก
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยที่ 19 หน่วย วันชาติ
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รายงานกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2563
โดย : นางสาวภัสพร กาญจนสาร
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นางวลีลักษณ์ กลีบผึ้ง
ร.ร.ชุมชนวัดบางไกรใน    จ.นนทบุรี
รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2563
โดย : นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว
ร.ร.ชำนาญสามัคคีวิทยา    จ.ระยอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
โดย : อาวุธ ทัศนา
ร.ร.บ้านลาดวิทยา    จ.เพชรบุรี
เว็บไซต์ นายดิเรก ประคำนอก
โดย : นายดิเรก ประคำนอก
ร.ร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล    จ.ฉะเชิงเทรา
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
โดย : นางวรัทยา ชื่ออารมณ์
ร.ร.ปากช่องพิทยาคม    จ.นครราชสีมา
ผูับริหารดีเด่น
โดย : นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
โดย : นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2563
โดย : นางสาวสมฤดี แววไทสง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
โดย : นางรุ่งฤดี สุดทอง
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
โดย : นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ครั้งที่ 69
โดย : นายปรีชา เสริฐสม
ร.ร.จระเข้วิทยายน    จ.ขอนแก่น
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ร.ร.ภูมิซรอลวิทยา    จ.ศรีสะเกษ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 12/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th