หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 29
โรงเรียนบ้านสันปง
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
สพป.นนทบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔
สพป.สิงห์บุรี เขต 1
นางสุปรียา กัตตะโร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วังสามหมอวิทยาคาร    จ.อุดรธานี
นายมานะ ชาติมนตรี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางศิรินันท์ รุ่งกิจโสภิณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐทิญา สุขจันทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนัฐภรณ์ มลัยแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นางนุชนาฏ คุ้มศาสตรา
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.นาหนองทุ่มวิทยา    จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 4,165,146 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,851,881 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,602,951 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,915,095 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,783,458 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,559,556 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,461,083 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,445,322 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,289,675 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,283,628 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 2,071,683 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 2,032,682 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,017,081 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,005,334 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,979,712 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
โดย : กัณฐิกา อินทสระ
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ชลธิดา ติ้งถิ่น
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
หลักสูตรฝึกอบรมนักปฏิบัติการชะรีอะฮ์สัมพันธ์ จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ประกาศนียบัตร เมดิก มิยาบิ 9000 จากบริษัท
โดย : กำธร หมัดเหล็ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
คณะทำงานวิจัยทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.25..
โดย : วราลี ซุ้นซิ่ม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตตาถิภาวนิยมต่อลักษณะมุ่งอนาคตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการใช้ยาเสพติดในปอเนาะญาลันนันบารู
โดย : สุพัชญา ด้วงคง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ไม่มี
โดย : ต่วนฮัมดียะห์ ไซอุเซ็ง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
สารนิพนธ์ เรื่องนวัตกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนประเภทหนังสือE-book
โดย : ชญานิตย์ แซ่จึง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การพัฒนาวินัยในตนเองจากการเก็บของเล่น
โดย : ฟิรดาวส์ มะสามาน
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
ความสามารถการเขียนสระประสมของนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นด้วยวิธีการสอนตรงร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง นำเสนอระดับนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
โดย : อรภาณี เพชรรัตน์
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
Committee in the Integrated English Camp
โดย : ศิริอร รัตนอุดม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
English courst for school directors and officers
โดย : ศิริอร รัตนอุดม
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา
โดย : สุดใจ เคียนทอง
ร.ร.วิทยาลัยชุมชนสงขลา    จ.สงขลา
บทคัดย่อ การจัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการลบจำนวน
โดย : นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
บทคัดย่อรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดงานช่างเดินไฟฟ้าในอาคาร
โดย : นายอภิสิทธิ์ เหลืองธานี
ร.ร.วัดบางพูน    จ.ปทุมธานี
12 กรกฎาคม 2561 นักเรียนร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี..ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรด้วยสีจากสมุนไพร...ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และ รางวัลชมเชย จากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ฝึกซ้อมโดยครูดำเนิน ศรีนุช
โดย : นายดำเนิน ศรีนุช
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รายงานการวิจัย
โดย : นางกาญจนาวดี แก่นแก้ว
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/603 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th