หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นายหิรัญ ระยับศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดอุดมรังสี    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวพฤดี ชูวงศ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวดรุณี ทับมุด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวนาซีเราะห์ ตันหยงมือลี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
นางสาวอติพร เข็มทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านพรุจำปา    จ.ภูเก็ต
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,322,850 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,112,250 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,914,501 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,628,240 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,419,268 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,294,719 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,100,290 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,059,206 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,937,191 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,889,596 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,664,188 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,649,771 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,598,579 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,554,269 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน62
โดย : นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์62
โดย : นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ป.4-6 (SBMLD)62
โดย : นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้ากระแส
โดย : นางวาววาสนา สารกรณ์
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
แบบฝึกทักษะคณิตศาตร์
โดย : นายฤทธิชัย พ่อไชยราช
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
ภาคผนวก เล่ม 3
โดย : นางวาววาสนา สารกรณ์
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
คำนำ สารบัญ
โดย : นางวาววาสนา สารกรณ์
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่องไฟฟ้ากระแส ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะฟิสิกส์ ชุด ถอดรหัสไฟฟ้ากระแส
โดย : นางวาววาสนา สารกรณ์
ร.ร.สามชัย    จ.กาฬสินธุ์
รายงานโครงการค่ายคุณธรรม
โดย : นายอนุวัตร เจือจันทร์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม
โดย : นายอนุวัตร เจือจันทร์
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานสรุปโครงการเยี่ยมบ้าน
โดย : นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานสรุปโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม-จิตอาสา
โดย : นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย : ฉัตรชัย จันทร์ดี
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สื่อประเภทเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน
โดย : ฉัตรชัย จันทร์ดี
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
สื่อการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด3 (อ32202) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โดย : ฉัตรชัย จันทร์ดี
ร.ร.สมุทรสาครวิทยาลัย    จ.สมุทรสาคร
เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (ทางการ) 26ตค62
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (Facebook) 26ตค62
โดย : นายธนภัทร จันทรมณี
ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน์    จ.สงขลา
รายงานโครงการเข้าค่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย : นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้น STEM Education
โดย : นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ร.ร.โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม    จ.ขอนแก่น
แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ม.5 เทอม2 ปีการศึกษา 2562 ครูเจษฎายุทธ ราตรี
โดย : นายเจษฎายุทธ ราตรี
ร.ร.พะทายพิทยาคม    จ.นครพนม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/285 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th