หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
สพป.ขอนแก่น เขต 25
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
สพป.นครปฐม เขต 1
โรงเรียนบ้านคูวอ
สพป.ยะลา เขต 1
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
สพป.ตรัง เขต 13
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สพป.ชัยภูมิ เขต 30
นางสาวนิตยา โพธิ์ศรี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา    จ.กำแพงเพชร
นางสาวนารีนาฎ ผาดไธสง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง    จ.ระยอง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางสาวชนิกานต์ จันทร์ดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นางธมลวรรณ อิทิสาร
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
นายนรวัฒน์ กิจพานิชย์เจริญ
ตำหแน่ง : ครูชำนาญการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,991,267 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,333,449 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,737,670 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,811,238 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 4,042,880 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 4,015,643 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,919,184 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,877,961 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,810,609 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,712,962 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,453,931 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,440,600 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,234,576 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,206,967 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 3,206,958 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน
โดย : นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ร.ร.เทพศิรินทร์พุแค    จ.สระบุรี
หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
หนึ่งแสนครูดี พุทธศักราช 2559 คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูผู้สอนดีเด่น พุทธศักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ครูสอนดี พุทธศักราช 2554 จังหวัดนครราชสีมา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
วีดีโอการสอนเด็กปฐมวัย
โดย : นางสาวณัฐธิดา ทิศาภาค
ร.ร.โรงเรียนวัดช่องลม    จ.สุพรรณบุรี
ครูผูสอนดีเด่น พุทธสักราช 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา
โดย : นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ร.ร.อนุบาลลพบุรี    จ.ลพบุรี
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น สายครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : นายอดิศักดิ์ คชสงคราม
ร.ร.บ้านเนินนิมิต    จ.สงขลา
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2กลุ่มสาระการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดย : นายคมลิขิต นามไว
ร.ร.บ้านม่วง    จ.หนองคาย
ผลงานครูดีเด่น ปี 2564
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
วิจัยในชั้นเรียน
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 1
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
Id-pan
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 4
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 3
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
บทเรียนสำเร็จรูป 2
โดย : นายวิฑูรย์ ท่อนเงิน
ร.ร.น้ำปลีกศึกษา    จ.อำนาจเจริญ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/412 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th