หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านพังกาญจน์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านมดตะนอย
สพป.ตรัง เขต 2
โรงเรียนเอกอโยธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
สพป.สระแก้ว เขต 2
โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
สพป.หนองคาย เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ
สพป.ชลบุรี เขต 1
นางชณิตา ศิริชาติ
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดเสนีวงศ์    จ.นนทบุรี
นางสาว อิลฮาม อิดเรส
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)    จ.สงขลา
นางสมพร สาริพัฒน์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านพังกาญจน์    จ.สุราษฎร์ธานี
นางบังอร สุนทรพงศ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เชียงใหม่ประชานุสรณ์    จ.ร้อยเอ็ด
วิรัตน์ รวมกิ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
สมพร มงคลพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,137,194 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 4,802,702 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,378,735 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,151,951 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,312,223 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,187,611 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,977,861 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,928,466 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,754,618 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,696,065 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,614,746 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,493,323 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,486,556 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,457,440 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการสอนสังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
โดย : นายวัชรพงษ์ ปวงบุผา
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนภาษาไทย
โดย : นางสาวอัญรัตน์ รัตนปัญญาภาส
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
สื่อการสอนภาษาไทย
โดย : นายนพดล น้อยเหนื่อย
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
สื่อสารสอนภาษาอังกฤษ
โดย : นางสาวจินตนา อุผำ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวนงนภัส เก่งสาริกิจ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวสุนทรียา ศรีวรขันธ์
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวปัทมา โกวิทย์
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวเยาวลักษณ์ จำปาศรี
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โดย : นางสาวกมลทิพย์ พ่วงจีน
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
เผยแพร่ผลงาน
โดย : นายธนากร วรากุลพิชัย
ร.ร.เจดีย์หลวงพิทยา    จ.เชียงราย
รายงานการวิจัย เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด โดยใช้วิธีสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นายนพดล น้อยเหนื่อย
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมการประหยัดของเด็กระดับก่อนประถมศึกษา
โดย : นางสาวศิริพร รังสิโยภาส
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชีววิทยา 2 เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2
โดย : นางนวลจันทร์ เวชกามา
ร.ร.สตรีชัยภูมิ 2    จ.ชัยภูมิ
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสมุยหรรษา หลักภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย : นางสิริวรรณ คงเพชร
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสระเกศ    จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ทัศนธาตุน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย : นายเอกภพ แซ่สิม
ร.ร.เทศบาล ๒ วัดสระเกศ    จ.สุราษฎร์ธานี
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่องการค้นหาข้อมูล ด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โดย : นางอุบลรัตน์ สังข์สำราญ
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
โดย : นางสาวกมลทิพย์ พ่วงจีน
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
การจัดการเรียนการสอนด้วย กลวิธี STAR เพื่อช่วยในการแก้ไขโจทย์ปัญหา
โดย : นายอดุล หลาบโพธิ์
ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)    จ.ปทุมธานี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/257 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th