หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนนครวิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 36
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวณัฏฐณิชา ไตรมงคลเจริญ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายจิรายุ นวลขาว
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจีรญา จินกระวี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านหัวหมากบน    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวอลิสษา จีนไทย
ตำหแน่ง : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่ม : ครูฝึกประสบการณ์ 2/2562
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวฐิติมา กระดานพล
ตำหแน่ง : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
กลุ่ม : ครูฝึกประสบการณ์ 2/2562
ร.ร.บ้านซอย 2    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 5,335,828 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 5,136,361 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 4,982,843 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 4,646,390 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,426,618 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,302,053 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,109,217 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,069,284 ครั้ง
โรงเรียนปัญญาวิทย์
เข้าชม 2,948,239 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 2,904,988 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,667,901 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 2,660,191 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 2,608,118 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,574,813 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,558,272 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนันทิยา มณีรัตน์
ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    จ.ตราด
ชุดกิจกรรมเรื่องเครื่องกลพื้นฐาน
โดย : นางสาวโสภาภรณ์ แซ่เต็ง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
กำเนิดกระแสไฟฟ้า
โดย : นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มอุไร
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด วางแผนการศึกษามุ่งสู่อาชีพ กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางนิภา ถนอมวงษ์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษที่เป็นความเรียงโดยวิธี Skimming Reading
โดย : นายสุชาติ ภูริรพีพัฒน์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อจากสิ่งพิมพ์ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : นางสาวสิริกาญจน์ จิระสาคร
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รายงานลดการใช้พลังงงานสู่ชุมชน (บ้านนักเรียน)
โดย : นางสาวปิยาภรณ์ งามเกษ
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐาน
โดย : นางสาวอลิน ธนภูตินันท์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนากระบวนการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลโดยใช้ทักษะการฝึกรักบี้ฟุตบอลเบื้องต้น
โดย : นางสาวประเทือง เย็นฉ่ำ
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะการพูดภาษากัมพูชา
โดย : นายลิปปกร ไชยโสดา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
รำวงมาตรฐาน หญิงไทยใจงาม
โดย : นางสาวระพีพร เชวงชุติรัตน์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (cooperative learning)
โดย : นางสาวพิมพ์เพ็ญ โล่กันภัย
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน The Flipped Classroom
โดย : นายอรุณ กุมภะ
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะด้านการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนกลาง
โดย : นางสาวจิตราวดี มะอาจเลิศ
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/เรื่องการเคลื่อนที่และแรง/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/ชั้นมัธยมศึกษาปีที่/2/โรงเรียนตราษตระการคุณ/จังหวัดตราด
โดย : นายสัญรัฐ แพทย์พิทักษ์
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การใช้แบบเรียนช่วยสอน เรื่องค่ามาตรฐาน
โดย : นายเจษฎา แม้นชื่น
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
แบบเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Instagram)
โดย : ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ ดิษโสภา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย : นางสาวแพรว บุญพร้อมอาษา
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดตราด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย : นางวรรณวิไล แดงเพ็ง
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยใช้กิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ(Public Speech) ควบคู่กับการเรียนการสอนเรัยน
โดย : นางสาวสุภาพร เอิบสภาพ
ร.ร.ตราษตระการคุณ    จ.ตราด
กำลังแสดงหน้าที่ 1/288 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th