เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35165 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6751 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6752 โรงเรียนบ้านบุระไหว ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 044-430-103 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6753 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6754 โรงเรียนสีคิ้ว(สวัสดิ์ผดุงวิทยา) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6755 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044411311 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6756 โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6757 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6758 โรงเรียนสันติพัฒนา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6759 โรงเรียนประสารวิทยา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6760 โรงเรียนมงคลกุลวิทยา ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6761 โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6762 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6763 โรงเรียนบ้านหนองโอง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6764 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6765 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-987096 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6766 โรงเรียนกฤษณาวิทยา ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6767 โรงเรียนบ้านซับใต้ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6768 โรงเรียนบ้านโนนรัง ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6769 โรงเรียนบ้านปางละกอ ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6770 โรงเรียนบ้านวังกระสวย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6771 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย ต.กฤษณา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6772 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 (044) 325661 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6773 โรงเรียนถนนมิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6774 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6775 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 044 - 430576 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6776 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6777 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6778 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6779 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6780 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6781 โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6782 โรงเรียนโนนกราดสามัคคี ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6783 โรงเรียนบ้านซับชุมพล ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6784 โรงเรียนบ้านโนนสง่า ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6785 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6786 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6787 โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6788 โรงเรียนบ้านกุดน้อย ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6789 โรงเรียนบ้านโนนเสลา ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6790 โรงเรียนบ้านวังกรวด ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6791 โรงเรียนบ้านหนองสลักได ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6792 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6793 โรงเรียนพรพิทยาคม ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6794 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6795 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6796 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6797 โรงเรียนทับ6วิทยาคาร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6798 โรงเรียนสง่าพัฒนา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6799 โรงเรียนหนองน้ำใส ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6800 โรงเรียนบ้านโนนประดู่ ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6801 โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6802 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6803 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6804 โรงเรียนบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6805 โรงเรียนคีรีวัฒนา ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-430573,0844777070 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6806 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 (044) 411222 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6807 โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6808 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน(รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ) ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 044-430572 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6809 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6810 โรงเรียนเจ.ซี.โคราชอนุสรณ์ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6811 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6812 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6813 โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6814 โรงเรียนบ้านมะค่างาม ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6815 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6816 โรงเรียนบ้านดอนเมือง ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6817 โรงเรียนบ้านปางโก ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6818 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6819 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6820 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6821 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6822 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 244-430167 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6823 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6824 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6825 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6826 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6827 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311326 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6828 โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6829 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6830 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6831 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311566 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6832 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6833 โรงเรียนบ้านหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6834 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6835 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6836 โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6837 โรงเรียนบ้านหมูสี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6838 โรงเรียนวัดบันไดม้า ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430232 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6839 โรงเรียนกีรติศึกษา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6840 โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6841 โรงเรียนประชานุสรณ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6842 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-311202, 313224 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6843 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6844 โรงเรียนวัฒนวิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6845 โรงเรียนสกุลศึกษา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6846 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6847 โรงเรียนสายสัมพันธ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6848 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6849 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6850 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6851 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6852 โรงเรียนวัดกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6853 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6854 โรงเรียนมารดากรุณณีรักษ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6855 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044081210 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6856 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6857 โรงเรียนบ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6858 โรงเรียนบ้านสายชนวน ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6859 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-317416 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6860 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6861 โรงเรียนบ้านหนองตอ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6862 โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6863 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6864 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6865 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6866 โรงเรียนบ้านวังกะทะ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6867 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6868 โรงเรียนประชารัฐวิทยา ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6869 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6870 โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6871 โรงเรียนบ้านคลองเสือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6872 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6873 โรงเรียนบ้านปรางคล้า ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6874 โรงเรียนปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6875 โรงเรียนปากช่อง 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6876 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6877 โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6878 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6879 โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6880 โรงเรียนบ้านซับหวาย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6881 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 313057 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6882 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6883 โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6884 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 (044) 311330 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6885 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6886 โรงเรียนขนงพระใต้ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-365548 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6887 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6888 โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6889 โรงเรียนบ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6890 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6891 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6892 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6893 โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6894 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6895 โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6896 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6897 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6898 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 044-430014 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6899 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
6900 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 46/235 Next »

>>