เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35121 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6451 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6452 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6453 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6454 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6455 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6456 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6457 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6458 โรงเรียนวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6459 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6460 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6461 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 0-4444-1844 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6462 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6463 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6464 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6465 โรงเรียนบ้านคลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6466 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6467 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6468 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6469 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6470 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6471 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6472 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430-125 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6473 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6474 โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6475 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6476 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6477 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6478 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430448 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6479 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044969072 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6480 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044430112 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6481 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6482 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430219 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6483 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6484 โรงเรียนบ้านปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6485 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6486 โรงเรียนบ้านหนองโดน ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6487 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6488 โรงเรียนบ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6489 โรงเรียนวัดหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6490 โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6491 โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6492 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6493 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6494 โรงเรียนพิมายวิทยา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6495 โรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6496 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6497 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6498 โรงเรียนบ้านดอนแซะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6499 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6500 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6501 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6502 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6503 โรงเรียนอนุบาลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6504 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0 4447 1184 (ประภารัตน์เนอส์เสอร์รี่) >::< 0 4492 8277 (รร.อนุบาลประภารัตน์) เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6505 โรงเรียนบ้านคล้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6506 โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6507 โรงเรียนบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6508 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044 401501 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6509 โรงเรียนวัดวังน้ำ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6510 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6511 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6512 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6513 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6514 โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6515 โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-082466 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6516 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6517 โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6518 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-966208 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6519 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-430077 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6520 โรงเรียนจารย์ตำรา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0.44-430403 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6521 โรงเรียนบ้านถนน ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6522 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6523 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6524 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6525 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6526 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6527 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6528 โรงเรียนหนองบัวลอย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6529 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6530 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6531 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6532 โรงเรียนบ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-482776 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6533 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6534 โรงเรียนบ้านชีวาน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-754419 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6535 โรงเรียนบ้านซาด ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6536 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6537 โรงเรียนบ้านทับควาย ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6538 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6539 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6540 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6541 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6542 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6543 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6544 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6545 โรงเรียนบ้านสะแกงาม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6546 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6547 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6548 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6549 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6550 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6551 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044249373 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6552 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6553 โรงเรียนบ้านขามใต้ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6554 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-754345-6 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6555 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6556 โรงเรียนบ้านมะกอก ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-249019 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6557 โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6558 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6559 โรงเรียนมะค่าสามัคคี ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6560 โรงเรียนเพชรหนองขาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-401603 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6561 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6562 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6563 โรงเรียนบ้านสวนหอม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 0862477616 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6564 โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-751364 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6565 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6566 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6567 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6568 โรงเรียนเก้งเด็ก ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6569 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6570 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6571 โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6572 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6573 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6574 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6575 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6576 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6577 โรงเรียนบ้านตะแกรง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6578 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6579 โรงเรียนบ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6580 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6581 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6582 โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 20340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6583 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6584 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6585 โรงเรียนบ้านสระมะค่า ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6586 โรงเรียนบ้านหนองพลอง ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6587 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-751377 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6588 โรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6589 โรงเรียนบ้านจอมศรี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6590 โรงเรียนบ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-761237 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6591 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6592 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6593 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6594 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6595 โรงเรียนวัดหนองนา ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6596 โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคี ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6597 โรงเรียนบ้านซ่าเลือด ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6598 โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6599 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6600 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 44/235 Next »

>>