เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35140 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6451 โรงเรียนวัดม่วง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6452 โรงเรียนวัดหงษ์ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6453 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6454 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6455 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044450583 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6456 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6457 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6458 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6459 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6460 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6461 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6462 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6463 โรงเรียนวัดพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6464 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6465 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6466 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 0-4444-1844 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6467 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6468 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6469 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6470 โรงเรียนบ้านคลองเตย ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6471 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6472 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6473 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6474 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6475 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6476 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6477 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430-125 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6478 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6479 โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6480 โรงเรียนบ้านหนองกก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6481 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6482 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6483 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430448 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6484 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044969072 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6485 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044430112 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6486 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6487 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-430219 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6488 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6489 โรงเรียนบ้านปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6490 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6491 โรงเรียนบ้านหนองโดน ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6492 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6493 โรงเรียนบ้านนางเหริญ ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6494 โรงเรียนวัดหลุมข้าว ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6495 โรงเรียนบ้านกลาง ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6496 โรงเรียนบ้านบ่อปลา ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6497 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6498 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6499 โรงเรียนพิมายวิทยา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6500 โรงเรียนกุลโน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6501 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6502 โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6503 โรงเรียนบ้านดอนแซะ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6504 โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6505 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6506 โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6507 โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6508 โรงเรียนอนุบาลพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6509 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0 4447 1184 (ประภารัตน์เนอส์เสอร์รี่) >::< 0 4492 8277 (รร.อนุบาลประภารัตน์) เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6510 โรงเรียนบ้านคล้า ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6511 โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6512 โรงเรียนบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6513 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044 401501 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6514 โรงเรียนวัดวังน้ำ ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6515 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6516 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6517 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6518 โรงเรียนบ้านลุงตามัน ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6519 โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6520 โรงเรียนบ้านหนองขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-082466 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6521 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6522 โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ) ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6523 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-966208 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6524 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-430077 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6525 โรงเรียนจารย์ตำรา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 0.44-430403 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6526 โรงเรียนบ้านถนน ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6527 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6528 โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6529 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6530 โรงเรียนบ้านดอนหวาย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6531 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6532 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6533 โรงเรียนหนองบัวลอย ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6534 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6535 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6536 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6537 โรงเรียนบ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-482776 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6538 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6539 โรงเรียนบ้านชีวาน ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-754419 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6540 โรงเรียนบ้านซาด ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6541 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6542 โรงเรียนบ้านทับควาย ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6543 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6544 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6545 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6546 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6547 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6548 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6549 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6550 โรงเรียนบ้านสะแกงาม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6551 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6552 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6553 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6554 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6555 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6556 โรงเรียนราษฎร์สโมสร ต.กระชอน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044249373 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6557 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6558 โรงเรียนบ้านขามใต้ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6559 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-754345-6 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6560 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6561 โรงเรียนบ้านมะกอก ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-249019 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6562 โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6563 โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6564 โรงเรียนมะค่าสามัคคี ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6565 โรงเรียนเพชรหนองขาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-401603 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6566 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6567 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6568 โรงเรียนบ้านสวนหอม ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 0862477616 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6569 โรงเรียนบ้านแสนสุข ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-751364 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6570 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6571 โรงเรียนบ้านห้วยปอ ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6572 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6573 โรงเรียนเก้งเด็ก ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6574 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6575 โรงเรียนบ้านท่าลี่ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6576 โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6577 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6578 โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6579 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6580 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6581 โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6582 โรงเรียนบ้านตะแกรง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6583 โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6584 โรงเรียนบ้านหนองสาย ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6585 โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6586 โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6587 โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 20340 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6588 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6589 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6590 โรงเรียนบ้านสระมะค่า ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6591 โรงเรียนบ้านหนองพลอง ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6592 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-751377 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6593 โรงเรียนบ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6594 โรงเรียนบ้านจอมศรี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6595 โรงเรียนบ้านนาตะคุ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 044-761237 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6596 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6597 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6598 โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6599 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
6600 โรงเรียนวัดหนองนา ต.งิ้ว อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 44/235 Next »

>>