เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35129 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6301 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6302 โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6303 โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6304 โรงเรียนบ้านนาดอนบก ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6305 โรงเรียนบ้านเสมา ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6306 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6307 โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6308 โรงเรียนบ้านกู่ ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6309 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6310 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6311 โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6312 โรงเรียนบ้านกระพี้ ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6313 โรงเรียนบ้านคูขาด ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6314 โรงเรียนบ้านสระครก ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6315 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6316 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6317 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6318 โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6319 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6320 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6321 โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6322 โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6323 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6324 โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6325 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6326 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6327 โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6328 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6329 โรงเรียนบ้านขามหนองแวง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6330 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์) ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6331 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6332 โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6333 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 0-4497-5034 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6334 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6335 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6336 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6337 โรงเรียนบ้านโคกสี ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6338 โรงเรียนบ้านดอนคนทา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6339 โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6340 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6341 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6342 โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6343 โรงเรียนบ้านบุเสมา ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 07-2570644 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6344 โรงเรียนบ้านหญ้าคาสามัคคี ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6345 โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6346 โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
6347 โรงเรียนประทาย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 0-4447-9270 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6348 โรงเรียนชุมชนประทาย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044 479255 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6349 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6350 โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6351 โรงเรียนบ้านหันเตย ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6352 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6353 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6354 โรงเรียนดงเค็งศึกษา ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6355 โรงเรียนอนุบาลจินดา ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6356 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6357 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-479-111 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6358 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6359 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6360 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6361 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6362 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6363 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430367 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6364 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6365 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6366 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6367 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6368 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-754995 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6369 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6370 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6371 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6372 โรงเรียนบ้านตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6373 โรงเรียนบ้านประทาย ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6374 โรงเรียนวัดบ้านหนองกก ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6375 โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6376 โรงเรียนบ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6377 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6378 โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6379 โรงเรียนหนองกุงวันชาติ ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6380 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6381 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6382 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430234 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6383 โรงเรียนวัดบ้านตำแย ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 089-8451193 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6384 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-981055 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6385 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6386 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ) ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6387 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430547 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6388 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6389 โรงเรียนอัมพวันวิทยา ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6390 โรงเรียนช่องแมวพิทยา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6391 โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6392 โรงเรียนวัดปลักแรต ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6393 โรงเรียนสระประดู่ ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6394 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6395 โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6396 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6397 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6398 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6399 โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6400 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430541 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6401 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 0818781774 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6402 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6403 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6404 โรงเรียนบ้านฝาผนัง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6405 โรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6406 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430373 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6407 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6408 โรงเรียนดอนมัน ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044-430368 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6409 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6410 โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6411 โรงเรียนหนองกรดวิทยา ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6412 โรงเรียนบ้านดอนวัว ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6413 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6414 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 044981207 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6415 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6416 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
6417 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6418 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6419 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-441120 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6420 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6421 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6422 โรงเรียนมารีย์ธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6423 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6424 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6425 โรงเรียนบ้านวังหิน ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6426 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6427 โรงเรียนบ้านหนองตาด ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6428 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6429 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6430 โรงเรียนไผ่สีสุก ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6431 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6432 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6433 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6434 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6435 โรงเรียนวัดโพนทราย ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6436 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6437 โรงเรียนหนองประดู่ ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6438 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6439 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6440 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6441 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6442 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 0-4443-0549 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6443 โรงเรียนบ้านน้อย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6444 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-373166 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6445 โรงเรียนบ้านยางกระทุง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 - เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6446 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6447 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6448 โรงเรียนวัดทุ่งจาน ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6449 โรงเรียนวัดม่วง ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
6450 โรงเรียนวัดหงษ์ ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 43/235 Next »

>>