เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35163 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
6151 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6152 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6153 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6154 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6155 โรงเรียนบ้านกำปัง ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30280 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6156 โรงเรียนบ้านจาน ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6157 โรงเรียนบ้านนา ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6158 โรงเรียนบ้านอ้อไพล ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6159 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6160 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6161 โรงเรียนบ้านทรงธรรม ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6162 โรงเรียนบ้านนารายณ์ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6163 โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6164 โรงเรียนบ้านหนองกราด ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6165 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30150 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6166 โรงเรียนบ้านกะพี้ ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6167 โรงเรียนบ้านค้างพลู ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6168 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6169 โรงเรียนวัดหนองราง ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6170 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30000 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6171 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 044-753718,753719 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6172 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6173 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6174 โรงเรียนเทพคงคา ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6175 โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6176 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6177 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6178 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6179 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6180 โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6181 โรงเรียนบึงคำคู ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6182 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6183 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6184 โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6185 โรงเรียนบ้านสระตอง ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6186 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6187 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6188 โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.มะค่า อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6189 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6190 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6191 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6192 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6193 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 0-4437-9068 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6194 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-379286 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6195 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6196 โรงเรียนบ้านดอนม่วง ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6197 โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6198 โรงเรียนบ้านหนองจำปา ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6199 โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6200 โรงเรียนโพธารามพิทยาคม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6201 โรงเรียนโตนดพิทยาคม ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6202 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6203 โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6204 โรงเรียนบ้านโตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-332594 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6205 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6206 โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6207 โรงเรียนบ้านขามชั่งโค ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6208 โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-332372 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6209 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6210 โรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6211 โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6212 โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6213 โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6214 โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6215 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6216 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6217 โรงเรียนบ้านธารปราสาท ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6218 โรงเรียนบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6219 โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6220 โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6221 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6222 โรงเรียนบ้านซาด ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6223 โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6224 โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6225 โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6226 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6227 โรงเรียนมะค่าวิทยา ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-367079 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6228 โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6229 โรงเรียนบ้านพลจลก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6230 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6231 โรงเรียนบ้านหนองแจง ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6232 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6233 โรงเรียนบ้านหนองม้า ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6234 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6235 โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6236 โรงเรียนบ้านมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6237 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6238 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6239 โรงเรียนบ้านหนองนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6240 โรงเรียนบ้านจันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6241 โรงเรียนบ้านด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6242 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6243 โรงเรียนไตรคามสามัคคี ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6244 โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6245 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6246 โรงเรียนบ้านไพ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6247 โรงเรียนบ้านหนองพลอง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6248 โรงเรียนบ้านคอนน้อย ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6249 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6250 โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6251 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6252 โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6253 โรงเรียนบ้านดอนผวา ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6254 โรงเรียนบ้านสะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 081-9556277 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6255 โรงเรียนดอนท้าววิทยา ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 044-753289-90 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6256 โรงเรียนบ้านกระเพรา ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6257 โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6258 โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6259 โรงเรียนบ้านเมืองที ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6260 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6261 โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6262 โรงเรียนบ้านโนนมะกอก ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6263 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 4 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6264 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6265 โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6266 โรงเรียนบ้านหนองโจด ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1
6267 โรงเรียนขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6268 โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6269 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6270 โรงเรียนบ้านหนองจาน ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6271 โรงเรียนบ้านหนุก ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6272 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6273 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 044-383125 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6274 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30293 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6275 โรงเรียนบ้านครึมม่วง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6276 โรงเรียนบ้านงิ้ว ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6277 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6278 โรงเรียนบ้านสระแจง ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6279 โรงเรียนบ้านเมืองนาท ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6280 โรงเรียนบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6281 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6282 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6283 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6284 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6285 โรงเรียนบ้านโนนผักชี ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6286 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาด ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6287 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6288 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ ต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6289 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6290 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6291 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6292 โรงเรียนบ้านโคกคูขาด ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6293 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6294 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6295 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6296 โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6297 โรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6298 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6299 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
6300 โรงเรียนบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 461569 / 461661 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 42/235 Next »

>>