เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3901 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3902 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3903 โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3904 โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3905 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3906 โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3907 โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3908 โรงเรียนบ้านคลอง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3909 โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3910 โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3911 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3912 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง(ชื่นประชาราษฎร์บำรุง) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3913 โรงเรียนบ้านแปลง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3914 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด(ประจวบอุปถัมภ์) ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3915 โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3916 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3917 โรงเรียนวัดท่าบุญมี ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3918 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 038166269 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3919 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3920 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3921 โรงเรียนบ้านสามแยก ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3922 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3923 โรงเรียนนันทวิทย์ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3924 โรงเรียนระยองวิทยาคม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3925 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3926 โรงเรียนอนุบาลระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3927 โรงเรียนกวงฮั้ว ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3928 โรงเรียนตรีวิทย์ศึกษา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3929 โรงเรียนบ้านอนุบาล ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3930 โรงเรียนสมคิดวิทยา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3931 โรงเรียนบ้านหนองจอก ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3932 โรงเรียนวัดเกาะกลอย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3933 โรงเรียนวัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3934 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3935 โรงเรียนบ้านถม ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3936 โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3937 โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3938 โรงเรียนวัดตะพงนอก ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3939 โรงเรียนวัดยายดา ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3940 โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3941 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3942 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3943 โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3944 โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3945 โรงเรียนวัดในไร่ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3946 โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 (038) 651871 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3947 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3948 โรงเรียนอนันต์ศึกษา ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 651534 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3949 โรงเรียนบ้านเขายายชุม ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3950 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3951 โรงเรียนวัดท่าเรือ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 038648543 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3952 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3953 โรงเรียนบ้านตะเกราทอง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3954 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3955 โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 038 031024 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3956 โรงเรียนบ้านชะวึก ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3957 โรงเรียนวัดนาตาขวัญ ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3958 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 038029050 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 18
3959 โรงเรียนวัดกรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 038-026501 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3960 โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3961 โรงเรียนวัดเนินพระ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3962 โรงเรียนวัดหนองสนม ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3963 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3964 โรงเรียนศิริพรระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3965 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 611376,614941-2 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3966 โรงเรียนบ้านตะพุนทอง ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3967 โรงเรียนบ้านไร่จันดี ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3968 โรงเรียนบ้านสมานมิตร ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3969 โรงเรียนวัดแกลงบน ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3970 โรงเรียนวัดธงหงส์ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3971 โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3972 โรงเรียนวัดน้ำคอก ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3973 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3974 โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3975 โรงเรียนวัดมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3976 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3977 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3978 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3979 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3980 โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3981 โรงเรียนมณีวรรณวิทยา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 681478 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3982 โรงเรียนวุฒินันท์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3983 โรงเรียนบ้านยายจั่น ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3984 โรงเรียนบ้านสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 (038) 634110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3985 โรงเรียนวัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3986 โรงเรียนอนุบาลพรพิทยา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3987 โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3988 โรงเรียนวัดชากหมาก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3989 โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3990 โรงเรียนวัดสระแก้ว ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3991 โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3992 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3993 โรงเรียนพัฒนเวช ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3994 โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3995 โรงเรียนสัจจศึกษา ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3996 โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3997 โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3998 โรงเรียนวัดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
3999 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4000 โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4001 โรงเรียนบ้านพยูน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4002 โรงเรียนวัดเนินกระปรอก ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4003 โรงเรียนวัดบ้านฉาง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4004 โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4005 โรงเรียนอนุบาลชุมชนพัฒนา ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4006 โรงเรียนอุดมวิทยากูล ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
4007 โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21120 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4008 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4009 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4010 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4011 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4012 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 (038) 671193 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4013 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4014 โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน์ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4015 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4016 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4017 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4018 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4019 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4020 โรงเรียนบ้านวังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4021 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4022 โรงเรียนวัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4023 โรงเรียนวัดเขากะโดน ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4024 โรงเรียนวัดบุนนาค ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4025 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4026 โรงเรียนวัดจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4027 โรงเรียนวัดเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4028 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4029 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4030 โรงเรียนวัดชากมะกรูด ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4031 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4032 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4033 โรงเรียนวัดคลองชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4034 โรงเรียนวัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4035 โรงเรียนวัดสมอโพรง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4036 โรงเรียนวัดสันติวัน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4037 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4038 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4039 โรงเรียนบ้านยางงาม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4040 โรงเรียนวัดกะแส ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4041 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4042 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4043 โรงเรียนบ้านห้วงหิน ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4044 โรงเรียนวัดบ้านนา ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4045 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110 038671112 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 18
4046 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4047 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4048 โรงเรียนบ้านหนองไทร ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4049 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4050 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 080 080 3698 เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 27/235 Next »

>>