เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3751 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3752 โรงเรียนปิยพรพิทยา ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3753 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3754 โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3755 โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3756 โรงเรียนวัดป่าแก้ว ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3757 โรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3758 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3759 โรงเรียนบ้านทรายมูล ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 0-38190036 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3760 โรงเรียนบ้านหนองขยาด ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3761 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3762 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3763 โรงเรียนวัดนากระรอก ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3764 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3765 โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3766 โรงเรียนบ้านหนองข่า ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3767 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3768 โรงเรียนวัดแปลงเกต ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3769 โรงเรียนวัดหนองสังข์ ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3770 โรงเรียนบ้านน้ำซับ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3771 โรงเรียนบ้านสระนา ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3772 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3773 โรงเรียนวัดนาวังหิน ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3774 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3775 โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3776 โรงเรียนพระประสงค์ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3777 โรงเรียนวัดโคกเพลาะ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3778 โรงเรียนวัดเนินตามาก ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3779 โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3780 โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3781 โรงเรียนอนุบาลธนลักษณ์ ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3782 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (044) 448761 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3783 โรงเรียนดวงมณี ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3784 โรงเรียนดาราสมุทร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3785 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3786 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-311795 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3787 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3788 โรงเรียนศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038311098 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3789 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3790 โรงเรียนวัดนาพร้าว ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3791 โรงเรียนวัดพระประทานพร ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3792 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-313903 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3793 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (038) 312161 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3794 โรงเรียนวัดวังหิน ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3795 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3796 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3797 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3798 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3799 โรงเรียนวัดบ้านนา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3800 โรงเรียนวัดมโนรม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3801 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 494702 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3802 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 351450 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3803 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3804 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038 354645 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3805 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3806 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038)347781 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3807 โรงเรียนบ้านวังค้อ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3808 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038340318 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3809 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 062557 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3810 โรงเรียนวัดหนองคล้า ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 480746 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3811 โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3812 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3813 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 038-347815 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3814 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3815 โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3816 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3817 โรงเรียนบ้านโค้งดารา ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3818 โรงเรียนบ้านเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3819 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3820 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20280 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3821 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (038) 290060 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3822 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3823 โรงเรียนบ้านระเวิง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3824 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3825 โรงเรียนบ้านหุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3826 โรงเรียนบ้านทางตรง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3827 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 (038) 298018 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3828 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3829 โรงเรียนวัดเขาฉลาก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3830 โรงเรียนวัดตโปทาราม ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 086-3841909 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3831 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3832 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-341026 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3833 โรงเรียนระพีวิทยา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3834 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3835 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3836 โรงเรียนอนุบาลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3837 โรงเรียนประเสริฐสุข ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3838 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3839 โรงเรียนบ้านเขาหิน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 345273 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3840 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 345226 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3841 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 (038) 345227 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3842 โรงเรียนบุญจิตวิทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3843 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3844 โรงเรียนเกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 (038) 216545 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3845 โรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3846 โรงเรียนจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 (038)305483 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3847 โรงเรียนบ้านสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3848 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 (038) 435135 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3849 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3850 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3851 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3852 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 437504 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3853 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3854 โรงเรียนวรนาถวิทยา ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3855 โรงเรียนสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3856 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3857 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3858 โรงเรียนบ้านหินวง ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 (038) 237293 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3859 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 038-237872 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3860 โรงเรียนบ้านอำเภอ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 0-38 23-7058 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3861 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3862 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3863 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3864 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3865 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 245399 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3866 โรงเรียนบ้านกม.ห้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3867 โรงเรียนบ้านขลอด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3868 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 (038) 722228 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3869 โรงเรียนเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3870 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3871 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3872 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 221418,736520 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3873 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3874 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3875 โรงเรียนบ้านคลองยาง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3876 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3877 โรงเรียนบ้านทับร้าง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3878 โรงเรียนบ้านทับสูง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3879 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์) ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3880 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3881 โรงเรียนศรีมณีวิทยา ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3882 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3883 โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3884 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3885 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3886 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3887 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3888 โรงเรียนบ้านหนองยายเภา ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3889 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 0-3820-9280 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3890 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฏร์บำรุง) ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3891 โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3892 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3893 โรงเรียนบ้านบึงตะกู ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3894 โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3895 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3896 โรงเรียนบ้านคลองโค ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3897 โรงเรียนบ้านคลองปริง ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3898 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3899 โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3900 โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 26/235 Next »

>>