เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3601 โรงเรียนบ้านโป่ง ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3602 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3603 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3604 โรงเรียนวัดหนองยาง ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3605 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3606 โรงเรียนบ้านหนองเขิน ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038485484 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3607 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3608 โรงเรียนเฮงฮั้ว ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 038-485380-1 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3609 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 0-3848-5055 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3610 โรงเรียนบ้านตาลดำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3611 โรงเรียนบ้านเนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3612 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3613 โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3614 โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3615 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3616 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3617 โรงเรียนวัดอรุณรังษี ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3618 โรงเรียนบ้านป่ายุบ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3619 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 0-3829-2225 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3620 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3621 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 292374 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3622 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3623 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 0-3821-9196 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3624 โรงเรียนพิทยรังสี ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3625 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 0-3821-9193 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3626 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 0-3821-8072 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3627 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3628 โรงเรียนบ้านท่าจาม ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3629 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3630 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3631 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3632 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3633 โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3634 โรงเรียนบ้านเขาซก ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20000 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3635 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 033000963 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3636 โรงเรียนบ้านชากนา ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
3637 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 241493 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3638 โรงเรียนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3639 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3640 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20160 (038) 241037 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3641 โรงเรียนทนาพรวิทยา ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3642 โรงเรียนศรีสุวิช ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3643 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3644 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3645 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 038249986 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3646 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3647 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3648 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 038-429913 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3649 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 (038) 249499 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3650 โรงเรียนบ้านรถไฟ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 038 - 428615 , 038 - 412281 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3651 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3652 โรงเรียนพระประสงค์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3653 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3654 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 428615,412118 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3655 โรงเรียนอักษรพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3656 โรงเรียนบ้านสันติคาม ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3657 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3658 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 702111, 222022 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3659 โรงเรียนเบญจศึกษา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0906615394 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3660 โรงเรียนบ้านมาบประชัน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3661 โรงเรียนวัดโป่ง ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038249497 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3662 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3663 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3830-9222 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3664 โรงเรียนบ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3665 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3666 โรงเรียนบ้านชากนอก ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3667 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 239365 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3668 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250 (038) 237664 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3669 โรงเรียนบ้านนอก ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3670 โรงเรียนบ้านบึง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3671 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 235156 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3672 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3673 โรงเรียนห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3674 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3675 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3676 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 038-239239 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18
3677 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 241509 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3678 โรงเรียนบ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3679 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 (038) 346307 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3680 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038260588 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3681 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3682 โรงเรียนบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3683 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3684 โรงเรียนจุฬเทพ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-221051 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3685 โรงเรียนตันตรารักษ์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3686 โรงเรียนมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3687 โรงเรียนวุฒิโชค ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3688 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3689 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3690 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3691 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3692 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3693 โรงเรียนอักษรศึกษา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3694 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
3695 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3696 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3697 โรงเรียนวัดพานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3698 โรงเรียนเพลินจิตวิทยา ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3699 โรงเรียนพานทอง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3700 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3701 โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3702 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3703 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3704 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3705 โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3706 โรงเรียนวัดโป่งตามุข ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3707 โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3708 โรงเรียนวัดหนองกะขะ ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3709 โรงเรียนวัดห้วยยาง ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3710 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3711 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3712 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3713 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3714 โรงเรียนวัดศรีประชาราม ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3715 โรงเรียนวัดแหลมแค ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3716 โรงเรียนบ้านเนินถาวร ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3717 โรงเรียนบ้านบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3718 โรงเรียนวัดบางนาง ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3719 โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3720 โรงเรียนวัดเกาะลอย ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3721 โรงเรียนวัดยุคลราษฏร์สามัคคี ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3722 โรงเรียนบ้านบางหัก ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3723 โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3724 โรงเรียนบุญญวิทยาคาร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3725 โรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3726 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3727 โรงเรียนวัดทรงธรรม ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3728 โรงเรียนวัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3729 โรงเรียนวัดบ้านกลาง ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3730 โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3731 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3732 โรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3733 โรงเรียนวัดบ้านศาลา ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3734 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา42 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3735 โรงเรียนบ้านเนิน ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3736 โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3737 โรงเรียนวัดเนินสัก ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3738 โรงเรียนวัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3739 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 0-3846-6101 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3740 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง(สว่างสุขุมสภาราษฎร์อุปถัมภ์) ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3741 โรงเรียนบ้านหนองพรหม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3742 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3743 โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3744 โรงเรียนวัดทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3745 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3746 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3747 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3748 โรงเรียนอุทกวิทยาคม ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3749 โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
3750 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 25/235 Next »

>>