เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3301 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3302 โรงเรียนวัดบ้านดอน ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3303 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3304 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3305 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3306 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3307 โรงเรียนวัดคลองยาง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3308 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3309 โรงเรียนวัดหนองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3310 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3311 โรงเรียนบ้านบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 0-3635-3147 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3312 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3313 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3314 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3315 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3316 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3317 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3318 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3319 โรงเรียนบำรุงปัญญา ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3320 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3321 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3322 โรงเรียนวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3323 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3324 โรงเรียนหนองแซงวิทยา ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3325 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3326 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3327 โรงเรียนวัดหนองสีดา ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 0-3639-9402 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3328 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3329 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3330 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3331 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3332 โรงเรียนวัดงิ้วงาม(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3333 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3334 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3335 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3336 โรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3337 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3338 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18180 036-201182 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3339 โรงเรียนวัดสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3340 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3341 โรงเรียนวัดโคกงาม ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3342 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-202322 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3343 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3344 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-201995 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3345 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3346 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3347 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3348 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3349 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-207755 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 0
3350 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3351 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3352 โรงเรียนวัดมะขามเรียง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3353 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3354 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 (036) 281454 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3355 โรงเรียนวัดม่วงน้อย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3356 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3357 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3358 โรงเรียนวัดโคกเสลา ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3359 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลกกินแบ่งฯ) ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3360 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3361 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3362 โรงเรียนวัดบ้านรี ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 036-385457 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3363 โรงเรียนวัดช้าง ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3364 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3365 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3366 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3367 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3368 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3369 โรงเรียนวัดหนองระกำ(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3370 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 (036) 397066 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3371 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 0-3639-6919 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3372 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3373 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3374 โรงเรียนวัดหัวถนน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3375 โรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3376 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 266281 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3377 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3378 โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3379 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3380 โรงเรียนพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3381 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3382 โรงเรียนธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3383 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3384 โรงเรียนบ้านพุซาง ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3385 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3386 โรงเรียนบ้านซับครก ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3387 โรงเรียนบ้านสระลำใย ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3388 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งฯ) ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3389 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3390 โรงเรียนบ้านธารทองแดง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 267579 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3391 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18200 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3392 โรงเรียนบ้านเขาพลัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3393 โรงเรียนบ้านซับชะอม ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 334755 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3394 โรงเรียนวัดเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3395 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 036-239010 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3396 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3397 โรงเรียนวัดหนองโป่ง(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3398 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3399 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3400 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3401 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3402 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3403 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3404 โรงเรียนวัดส้มป่อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3405 โรงเรียนวัดหนองจิก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3406 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 036 391 345 / 086 750 5298 / 063 148 2767 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 0
3407 โรงเรียนเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3408 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3409 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3410 โรงเรียนวัดบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3411 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3412 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3413 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3414 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3415 โรงเรียนวัดห้วยหวาย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 31130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3416 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 089-9007232 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3417 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3418 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3419 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3420 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3421 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3422 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (07)1220798 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3423 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3424 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (036) 332230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3425 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3426 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (036) 391200 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3427 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036-721237 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3428 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3429 โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3430 โรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3431 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3432 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3433 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036730885 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3434 โรงเรียนบ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3435 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3623-8687 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3436 โรงเรียนพระวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3437 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3438 โรงเรียนบ้านคลองไทร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3439 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0137 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3440 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0138 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3441 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3442 โรงเรียนบ้านซับดินดำ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0114 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3443 โรงเรียนบ้านท่าพลู ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3444 โรงเรียนบ้านโป่งไทร ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3445 โรงเรียนบ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3446 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3447 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3448 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3449 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3450 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 23/235 Next »

>>