เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35219 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3301 โรงเรียนวัดคลองยาง ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3302 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3303 โรงเรียนวัดหนองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3304 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3305 โรงเรียนบ้านบางกง ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 0-3635-3147 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3306 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3307 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3308 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3309 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3310 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3311 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3312 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3313 โรงเรียนบำรุงปัญญา ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3314 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3315 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3316 โรงเรียนวัดเจริญธรรม ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3317 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3318 โรงเรียนหนองแซงวิทยา ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3319 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3320 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3321 โรงเรียนวัดหนองสีดา ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 0-3639-9402 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3322 โรงเรียนวัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3323 โรงเรียนวัดหนองทางบุญ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3324 โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3325 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3326 โรงเรียนวัดงิ้วงาม(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3327 โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3328 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3329 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3330 โรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3331 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์) ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3332 โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18180 036-201182 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3333 โรงเรียนวัดสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3334 โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3335 โรงเรียนวัดโคกงาม ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3336 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-202322 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3337 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3338 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-201995 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3339 โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3340 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3341 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3342 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3343 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 036-207755 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 0
3344 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3345 โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3346 โรงเรียนวัดมะขามเรียง ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3347 โรงเรียนวัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3348 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 (036) 281454 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3349 โรงเรียนวัดม่วงน้อย ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3350 โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3351 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3352 โรงเรียนวัดโคกเสลา ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3353 โรงเรียนวัดหนองคล้า(สำนักงานสลกกินแบ่งฯ) ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3354 โรงเรียนดอนพุดวิทยา ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3355 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3356 โรงเรียนวัดบ้านรี ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 036-385457 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3357 โรงเรียนวัดช้าง ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3358 โรงเรียนวัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3359 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3360 โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3361 โรงเรียนหนองโดนวิทยา ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18240 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3362 โรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3363 โรงเรียนวัดหนองระกำ(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3364 โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 (036) 397066 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3365 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 0-3639-6919 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3366 โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3367 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3368 โรงเรียนวัดหัวถนน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3369 โรงเรียนสุธีวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3370 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 266281 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3371 โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3372 โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3373 โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3374 โรงเรียนพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3375 โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3376 โรงเรียนธารเกษม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3377 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3378 โรงเรียนบ้านพุซาง ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3379 โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3380 โรงเรียนบ้านซับครก ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3381 โรงเรียนบ้านสระลำใย ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3382 โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากินแบ่งฯ) ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3383 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3384 โรงเรียนบ้านธารทองแดง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 267579 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3385 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18200 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3386 โรงเรียนบ้านเขาพลัด ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3387 โรงเรียนบ้านซับชะอม ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (036) 334755 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3388 โรงเรียนวัดเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3389 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 036-239010 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3390 โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3391 โรงเรียนวัดหนองโป่ง(กำลังดำเนินการล้มเลิก) ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3392 โรงเรียนวัดหนองสุทธะ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3393 โรงเรียนพระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3394 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3395 โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3396 โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3397 โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3398 โรงเรียนวัดส้มป่อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3399 โรงเรียนวัดหนองจิก ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3400 โรงเรียนเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3401 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3402 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 036 391 345 / 086 750 5298 / 063 148 2767 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3403 โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3404 โรงเรียนวัดบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3405 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3406 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3407 โรงเรียนบ้านหนองกะเบา ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3408 โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3409 โรงเรียนวัดห้วยหวาย ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 31130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3410 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 089-9007232 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3411 โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3412 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3413 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3414 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3415 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3416 โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (07)1220798 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3417 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3418 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (036) 332230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3419 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3420 โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 (036) 391200 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3421 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036-721237 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3422 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3423 โรงเรียนบ้านหลังเขา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3424 โรงเรียนวัดบ้านหมาก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3425 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3426 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036730885 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 0
3427 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3428 โรงเรียนบ้านซับพริก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3429 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3623-8687 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3430 โรงเรียนพระวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18130 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3431 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3432 โรงเรียนบ้านคลองไทร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3433 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0137 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3434 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0138 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3435 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3436 โรงเรียนบ้านซับดินดำ ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0114 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3437 โรงเรียนบ้านท่าพลู ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3438 โรงเรียนบ้านโป่งไทร ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3439 โรงเรียนบ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3440 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3441 โรงเรียนบ้านเขานมนาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3442 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3443 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3444 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-0110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3445 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3446 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 036-340112 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3447 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3448 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3449 โรงเรียนบ้านซับกระดาน ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036-340104 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3450 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 036340105 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 23/235 Next »

>>