เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35241 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
3151 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3152 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3153 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3154 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3155 โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู 2502) ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3156 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3157 โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3158 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3159 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3160 โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3161 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3162 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปถัมภ์) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3163 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 0-5641-3611 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3164 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3165 โรงเรียนวัดศรีสโมสร ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 17120 056466038 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3166 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3167 โรงเรียนบ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3168 โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3169 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3170 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3171 โรงเรียนบ้านเก่า ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3172 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3173 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3174 โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3175 โรงเรียนบ้านหนองเด่น ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3176 โรงเรียนบ้านหนองยาง ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 056407868 เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เขต 1
3177 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3178 โรงเรียนบำรุงวิทยา ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3179 โรงเรียนพิชิตวิทยา ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3180 โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18180 211444 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3181 โรงเรียนอนุบาลปิยะพร ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3182 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3183 โรงเรียนราษฎร์ศึกษา ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3184 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 0-3621-1867 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 4
3185 โรงเรียนวัดป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3186 โรงเรียนวัดถนนเหล็ก ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3187 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3188 โรงเรียนวัดนาร่อง ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3189 โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 (036) 333315 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3190 โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3191 โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3192 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3193 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3194 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3195 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3196 โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3197 โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3198 โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3199 โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3200 โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3201 โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3202 โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3203 โรงเรียนวัดหนองบัว ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3204 โรงเรียนวัดห้วยลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3205 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
3206 โรงเรียนแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3207 โรงเรียนจินเต๊อะแก่งคอย ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3208 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3209 โรงเรียนแสงวิทยา ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18000 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3210 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง๑(สมุห์พร้อม) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ๑๘๒๖๐ เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 0
3211 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3212 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3213 โรงเรียนบ้านซับบอน ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18120 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3214 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3215 โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 0-3626-2658 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3216 โรงเรียนวัดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3217 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3218 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3219 โรงเรียนวัดขอนหอม ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3220 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3221 โรงเรียนวัดนาบุญ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3222 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3223 โรงเรียนวัดบุรีการาม ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3224 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3225 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3226 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 036670249 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3227 โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3228 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 0-3623-7563 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3229 โรงเรียนวัดท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3230 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3231 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3232 โรงเรียนบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3233 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3234 โรงเรียนบ้านช่อง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 0-3625-1500 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3235 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 036-340133 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3236 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3237 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3238 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3239 โรงเรียนวัดบึงไม้ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3240 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3241 โรงเรียนวัดบ่อโศรก ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3242 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3243 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3244 โรงเรียนวัดเตาปูน ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3245 โรงเรียนวัดโคกกรุง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3246 โรงเรียนวัดชำผักแพว ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3247 โรงเรียนวัดบ้านดง ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 036714089 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3248 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 0-3623-7487 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3249 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3250 โรงเรียนวัดท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3251 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18180 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3252 โรงเรียนวัดโป่งมงคล ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3253 โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3254 โรงเรียนกลั่นวิทยา ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3255 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3256 โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3257 โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3258 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3259 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3260 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3261 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3262 โรงเรียนวัดหนองผักชี ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3263 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3264 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3265 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามคคี ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3266 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3267 โรงเรียนวัดโคกกลาง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 080 4406156 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3268 โรงเรียนวัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3269 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์) ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3270 โรงเรียนวัดบ้านลาด ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3271 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3272 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18220 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3273 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3274 โรงเรียนหินกองวิทยาคม ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3275 โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3276 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร (อนุบาลเลิศปัญญา) ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3277 โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3278 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 0-3623-7732 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3279 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3280 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3281 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3282 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3283 โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3284 โรงเรียนวัดบ้านจาน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3285 โรงเรียนวัดหนองครก ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3286 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 0-3637-9107 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3287 โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3288 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3289 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3290 โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3291 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 0-3637-0854 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3292 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3293 โรงเรียนวัดคลองห้า ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3294 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3295 โรงเรียนวัดลำบัว ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3296 โรงเรียนวัดหนองโรง ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3297 โรงเรียนบ้านหัวถนน ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3298 โรงเรียนวัดคลองใหม่ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3299 โรงเรียนวัดสร้างบุญ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
3300 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150 0-3635-3146 เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 22/235 Next »

>>