เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด ประเภท รหัสหรือชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 35121 รายการ
ลำดับ โรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทร เขตพื้นที่
26851 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26852 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26853 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26854 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา&โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 056-621575 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26855 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26856 โรงเรียนวัดไทรโรงโขน ต.ไทรโรงโขน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26857 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26858 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26859 โรงเรียนวัดป่าแดง ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26860 โรงเรียนวัดหนองแก ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26861 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26862 โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26863 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26864 โรงเรียนวัดวังสำโรง ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26865 โรงเรียนราษฎร์วิทยา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26866 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 845916 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 41
26867 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26868 โรงเรียนวัดหนองคล่อ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26869 โรงเรียนวัดใหม่สำราญ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26870 โรงเรียนวัดคลองแขก ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26871 โรงเรียนวัดคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26872 โรงเรียนวัดวังไคร้ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26873 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 0931357886 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 41
26874 โรงเรียนวัดท่าปอ ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26875 โรงเรียนวัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26876 โรงเรียนวัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26877 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26878 โรงเรียนบ้านเนินทราย ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26879 โรงเรียนวัดเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26880 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26881 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26882 โรงเรียนวัดทับปรู ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26883 โรงเรียนวัดทับหมัน ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26884 โรงเรียนบ้านไดกระพังปลา ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26885 โรงเรียนวัดคลองข่อย ต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26886 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26887 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26888 โรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก (สหสงเคราะห์วิทยา) ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26889 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 056-631074 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26890 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26891 โรงเรียนพฤกษวนารามวิทยา ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26892 โรงเรียนวัดท่าหอย ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26893 โรงเรียนวัดโพธิ์แดน ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26894 โรงเรียนวัดวังน้ำเต้า ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26895 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26896 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26897 โรงเรียนวัดหอไกร ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26898 โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สาขาบ้านคลองแค ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26899 โรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26900 โรงเรียนบ้านวังกร่าง(ราชานุสรณ์) ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26901 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 056-631971 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26902 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26903 โรงเรียนวัดเขาโค้ง ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26904 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26905 โรงเรียนวังสำโรง(ราษฎร์บำรุงวิทย์) ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26906 โรงเรียนชุมชนภูมิวิทยา ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26907 โรงเรียนวังกรดนุกูลศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26908 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26909 โรงเรียนวัดห้วยเรียงใต้ ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26910 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26911 โรงเรียนวังตะกูราษฏร์อุทิศ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26912 โรงเรียนวัดมะกอกงอ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26913 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26914 โรงเรียนวัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26915 โรงเรียนวัดไดโสน ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26916 โรงเรียนวัดลำประดากลาง ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26917 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26918 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26919 โรงเรียนบ้านคลองตางาว ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26920 โรงเรียนวัดโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 (056) 681178 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26921 โรงเรียนวัดบ้านตาล(ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร) ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26922 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056681506 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26923 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26924 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26925 โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26926 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26927 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 (056) 667254 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26928 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26929 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง(วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์) ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26930 โรงเรียนวัดทับทิม ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26931 โรงเรียนวัดหลวง ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26932 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ต.บางลาย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26933 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย(โสภณวิทยาคาร) ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26934 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26935 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26936 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26937 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26938 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056-619654 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 41
26939 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26940 โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056850016 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26941 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26942 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26943 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26944 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26945 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26946 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร (056) 669201 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26947 โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26948 โรงเรียนวัดคงคาราม ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26949 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26950 โรงเรียนบ้านเนินแค ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26951 โรงเรียนบ้านวังแดง ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056-669215 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26952 โรงเรียนบ้านน้อย ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056-659052 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26953 โรงเรียนวัดขวาง ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26954 โรงเรียนวัดพร้าว ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 056840368 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26955 โรงเรียนบ้านท่าบัว(รัฐประชานุเคราะห์) อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26956 โรงเรียนบ้านวังตายศ(ราษฎร์สามัคคี) อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26957 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26958 โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26959 โรงเรียนวัดวังแดง สาขาบ้านสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26960 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26961 โรงเรียนวัดรายชะโด ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26962 โรงเรียนวัดวังแดง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26963 โรงเรียนวัดวังแดง สาขาวัดสามง่าม(วันครู 2501) ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26964 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26965 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26966 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26967 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26968 โรงเรียนบ้านท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26969 โรงเรียนบ้านวังโป่ง ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26970 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม สาขาบ้านหนองบัว ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26971 โรงเรียนวัดวังปลาทู ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26972 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26973 โรงเรียนบ้านเนินยุ้ง ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26974 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 0831641703 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26975 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26976 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 056-618603 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26977 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26978 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26979 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26980 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26981 โรงเรียนบ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26982 โรงเรียนบ้านปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26983 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26984 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26985 โรงเรียนวัดเนินปอ ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 056-618710 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26986 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26987 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26988 โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26989 โรงเรียนบ้านป่าแซง ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 0 5685 0005 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26990 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26991 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26992 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26993 โรงเรียนบ้านหนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
26994 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26995 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26996 โรงเรียนวัดชัยศรี ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26997 โรงเรียนวัดป่าเรไร ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 (056) 654071 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26998 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
26999 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
27000 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 180/235 Next »

>>