หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 24
โรงเรียนบ้านสายควน
สพป.สตูล เขต 1
โรงเรียนกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 11
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
สพป.บุรีรัมย์ เขต 32
โรงเรียนรักษาราชวิตร
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 1
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
สพป.อุดรธานี เขต 1
นายเถลิงศักดิ์ ถนอมรุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสุรเชษฐ์ หว้าสิริวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวฐิติพร แซ่ลี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางสาวพรสวรรค์ เซียนหยาง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นางกัญญาพัชร ดำรงเกียรติยศ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
นายสรพันธ์ โรจนคีรีสันติ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เชียงใหม่มัธยม    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 7,786,892 ครั้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เข้าชม 7,227,977 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 6,348,846 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 5,544,078 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 3,887,496 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 3,722,068 ครั้ง
โรงเรียนมีปัญญาวิทย์
เข้าชม 3,700,048 ครั้ง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เข้าชม 3,680,245 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 3,649,055 ครั้ง
โรงเรียนสภาราชินี 2
เข้าชม 3,431,504 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 3,395,578 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 3,237,290 ครั้ง
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
เข้าชม 3,058,839 ครั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เข้าชม 3,023,454 ครั้ง
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา)
เข้าชม 2,881,109 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ภาพกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม 14ส.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

โรงเรียนบ้านม่วง วังมน ตาดเสริม เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ในโครงกา
โรงเรียนบ้านม่วง
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อนวยการสถานศึกษาร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

ผู้อำนวยการศึกษาและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2563
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
( จำนวน 10 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมส่งเสริมพัฒนาการความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ในวัยรุ่น
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

กิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

อบรมแกนนำเยาวชน โครงการรู้ทันภัยร้ายจากสื่อออนไลน์
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน โครงการ TFE
โรงเรียนแสนตอวิทยา
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านผาแก้วได้ร่วมงานเกษียนอายุราชการของเครือข่ายเมือง ๗
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
( จำนวน 0 รูป / ดู ครั้ง )

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ท่านศน.ฉวีวรรณ ได้มานิเทศน์ติดตามการจัดการเรียนการสอนเรียนร่วมเรียนรวม
โรงเรียนบ้านผาแก้ว
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

25 ก.ย.2563 บริษัท เอ็นทีเอ็น แบริ่ง-ประเทศไทย จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 60 รูป / ดู ครั้ง )

25 ก.ย.2563 อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 34 รูป / ดู ครั้ง )

12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมวันแม่
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 2 รูป / ดู ครั้ง )

25 ก.ย.63 นายกมล เมิดไธสง ผู้อำนวการโรงเรียน คณะครู และบุคลกากรทางการศึกษา ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรต
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 15 รูป / ดู ครั้ง )

แชมป์ๆๆๆ ทีมครูอำเภอทองแสนขัน นำทัพโดย ผอ.กมล เมิดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) พ
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

21 สิงหาคม 63 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

22 กันยายน63อบรมป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู ครั้ง )

Day camp ลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ)
( จำนวน 28 รูป / ดู ครั้ง )
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3984 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010-2018.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th