หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชียในชื่อ ”Jump in the Earth” ฉบับที่ 15, ฉบับที่17 ,ที่ 19 08 ธ.ค. 2560
รับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 2561 08 ธ.ค. 2560
การคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพฐ. ดีเด่นครั้งที่ 12 06 ธ.ค. 2560
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ " อย่าให้ใครว่าไทย " 04 ธ.ค. 2560
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Ghaphics สำหรับสื่อสารองค์กร ฯ 04 ธ.ค. 2560
โครงการ Study of the U.S.Intutes ประจำปี2561 04 ธ.ค. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับ YFU สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2561 01 ธ.ค. 2560
ประกาศ สพฐ.เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสพฐ. 22 พ.ย. 2560
ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2560-2561 จำนวน 72 หลักสูตร ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 20 พ.ย. 2560
ทุนการศึกษาของรัฐบาลตุรกี ประจำปี 2561 20 พ.ย. 2560
โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 20 พ.ย. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 08 พ.ย. 2560
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018 07 พ.ย. 2560
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 พ.ย. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2561 07 พ.ย. 2560
ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 03 พ.ย. 2560
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 2560
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) 30 ต.ค. 2560
ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น 30 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยแพทย์ศาสตร์ 30 ต.ค. 2560