แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 ต.ค. 2559
การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 12 ต.ค. 2560
แจ้งเตือนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก 10 ต.ค. 2560
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (Thailand 's Education Leader Symposium 2017 - TELS 2017) 05 ต.ค. 2560
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 05 ต.ค. 2560
ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 03 ต.ค. 2560
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) 02 ต.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 28 ก.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 20 ก.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 20 ก.ย. 2560
ประกาศ สพฐ.เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 15 ก.ย. 2560
การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และตวามเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 15 ก.ย. 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 15 ก.ย. 2560
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 15 ก.ย. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา2560 08 ก.ย. 2560
การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 06 ก.ย. 2560
กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ) 06 ก.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" 06 ก.ย. 2560
การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 05 ก.ย. 2560
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ) 30 ส.ค. 2560