ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 20 เม.ษ. 256
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 ต.ค. 2559
แบบป้ายประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 14 ก.ย. 2558
ขอเชิญประชุมชี้แจ้งระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. 23 มิ.ย. 256
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562 22 มิ.ย. 256
ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติ 22 มิ.ย. 256
กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( เพิ่มเติม 16/06/60) 16 มิ.ย. 256
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 16 มิ.ย. 256
การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ " การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ " 16 มิ.ย. 256
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 09 มิ.ย. 256
การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม) 09 มิ.ย. 256
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 06 มิ.ย. 256
โครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 " 05 มิ.ย. 256
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT ) สำหรับนักเรียน ประจำปี 2561 05 มิ.ย. 256
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 02 มิ.ย. 256
ประกาศผลการคัดเลือก "หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" 01 มิ.ย. 256
ขอเชฺิญลงทะเบียนร่วมงาน KOBE Marathon 2017 Sunday,November,9,2017 01 มิ.ย. 256
กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (เพิ่มเติม ) 29 พฤษภาคม 2
โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "OUR ASEAN, OUR FUTURE" 25 พฤษภาคม 2
โครงการประกวดผลงานเรื่อง "ความดี" ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 25 พฤษภาคม 2