ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 มิ.ย. 201
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่3 ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 201
ขอเชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ 18 มิ.ย. 201
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมุงกุฏ ครั้งที่10 ปี 2561 ( ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ) 18 มิ.ย. 201
การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม " พัฒนาครู พัฒนาเยาชน พัฒนาไทย สานต่อที่พ่อให้ ด้วยสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน " 18 มิ.ย. 201
การประกวดวาดภาพ 3 " International Children's Art Compettion 18 มิ.ย. 201
ขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2561 18 มิ.ย. 201
ขอเชิญเยาวชนไทยส่งผลงานภาพวาดหรือภาพเขียนระบายสีเข้าประกวดในงาน International children's PictureBlennale " Job of Tastkent " ครั้งที่ 7 18 มิ.ย. 201
การประชุม "การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ." 07 มิ.ย. 201
สพฐ. แจง ไอ ไอ ไทยแลนด์ ทุกอย่างต้องผ่าน ร.ร. เขตพื้นที่ และคุรุพัฒนา 06 มิ.ย. 201
กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 05 มิ.ย. 201
การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 05 มิ.ย. 201
ทุนอบรมหลักสูตร External Programme ของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (The Hague Academy of International Law) ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 25 พฤษภาคม 2
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการอบรม The 21ST Duskin Leadership Training ณ ประเทศญี่ปุ่น 23 พฤษภาคม 2
การลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา 23 พฤษภาคม 2
การประชุม International Conference on Current issue of Lannguages Dialects and Linguistics 23 พฤษภาคม 2
โครงการ Young Profressionals Programme ประจำปี 2018 ( YPP2018) 23 พฤษภาคม 2
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2562 23 พฤษภาคม 2
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี2561 23 พฤษภาคม 2
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเลกทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 23 พฤษภาคม 2