ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 16 มี.ค. 201
ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 16 มี.ค. 201
การประกวดข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในโรงเรียน ภายใต้โครงการ UNESCO-Fazheng Project on Best Practices in Mobile Learning 12 มี.ค. 201
อนุบัญญัติพระราชบัญญัติโรตติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 09 มี.ค. 201
การประชุมวิชาการนานาชาติ " Engaging Communities,Empowering Leaders SAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education leadership Forum " 09 มี.ค. 201
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 08 มี.ค. 201
แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในภาคฤดูร้อน 02 มี.ค. 201
การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" 26 ก.พ. 2018
การเฝ้าระวังโรตติดต่อ 21 ก.พ. 2018
งบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 ก.พ. 2018
การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี2561 16 ก.พ. 2018
การเสนอโครงการ ภายใต้ Participation Programme สำหรับปี 2018-2019 ขององค์การยูเนสโก 16 ก.พ. 2018
การบริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 16 ก.พ. 2018
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา 16 ก.พ. 2018
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561 13 ก.พ. 2018
ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ และประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 12 ก.พ. 2018
ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 09 ก.พ. 2018
อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 07 ก.พ. 2018
การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 04 ก.พ. 2018
ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย 02 ก.พ. 2018