แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 ต.ค. 2559
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 17 ส.ค. 2560
การสรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 15 ส.ค. 2560
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ... 02 ส.ค. 2560
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 02 ส.ค. 2560
ทุนการศึกษาของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2017-2018 31 ก.ค. 2560
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2558 31 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561-2562 31 ก.ค. 2560
โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2560 27 ก.ค. 2560
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2560 26 ก.ค. 2560
โครงการ “BOT CHALLENGE & EXPERIENCE 2017” โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 24 ก.ค. 2560
การประชุม Video Conference เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา 13 ก.ค. 2560
กระทรวงการคลังแจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560) 12 ก.ค. 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาต) 12 ก.ค. 2560
การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 11 ก.ค. 2560
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560 07 ก.ค. 2560
การเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 07 ก.ค. 2560
ขอเชิญร่วมดำเนินโครงการ " ธนชาติริเริ่ม ..ต่อเติม..เอกลักษณ์ไทย " ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 07 ก.ค. 2560
โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 07 ก.ค. 2560
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 07 ก.ค. 2560