โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
หมู่ที่ 2 บ้านรางพิกุล   ตำบลหอมเกร็ด  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
สถิติผู้เข้าชม 54264
Page Views 55826
ข่าวการศึกษา
ปรับเงินอุดหนุนน.ร.เอกชน รองรับเพิ่มเงินเดือนครู5%

      

ปรับเงินอุดหนุนน.ร.เอกชน รองรับเพิ่มเงินเดือนครู5%

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เห็นชอบร่างระเบียบศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. ... เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐบาลในการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนในอัตราร้อยละ 5 โดยร่างระเบียบ ศธ.ดังกล่าวให้ยกเลิกตารางอัตราเงินอุดหนุนบุคคลแนบท้ายระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตร การช่วยเหลือฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และให้ใช้ตารางอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบนี้แทน
          นายชินวรณ์กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการฯ ได้กำหนดเงินอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนใหม่ที่ปรับเพิ่มเงิน 5%ดังนี้ 1.โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา อัตราเงินอุดหนุนใหม่ 7,192 บาทต่อคนต่อปี ประถม 7,362 บาท มัธยมต้น 10,274.50 บาทมัธยมปลายสายสามัญ 10,604.50 บาท สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม 13,958.50 บาทพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ 11,997.50 บาท ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม 13,306.50 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์13,098.50 บาท คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 12,331.50 บาทประมง 13,098.50 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 11,997.50 บาท อุตสาหกรรมสิ่งทอ 13,958.50 บาท, 2.นักเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามของมัสยิดหรือมูลนิธิ ระดับก่อนประถม 11,066 บาท ประถม 10,766 บาทมัธยมต้น 12,909 บาท มัธยมปลาย 13,209 บาท
          นายชินวรณ์กล่าวอีกว่า 3.นักเรียนพิการสายสามัญในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป ก่อนประถม โรงเรียนเฉพาะทางประเภทประจำ 31,981 บาท ประเภทไป-กลับ 17,186 บาทโรงเรียนทั่วไป 17,186 บาท ประถม โรงเรียนเฉพาะทางประเภทประจำ 30,721 บาท ประเภทไป-กลับ 16,886 บาท โรงเรียนทั่วไป 16,886 บาท มัธยมต้น โรงเรียนเฉพาะทางประเภทประจำ32,559.50 บาท ประเภทไป-กลับ 18,809.50 บาท โรงเรียนทั่วไป18,809.50 บาท มัธยมปลาย โรงเรียนเฉพาะทางประเภทประจำ32,409.50 บาท ประเภทไป-กลับ 19,109.50 บาท และโรงเรียนทั่วไป 19,109.50 บาท
          และ 4.นักเรียนพิการสายอาชีพ หลักสูตร ปวช.ในโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนทั่วไป (กรณีเรียนร่วม) ช่างอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ 19,749 บาท พาณิชยกรรมบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยว 16,139 บาท ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม 16,229บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ หรือประมง 17,149 บาท และคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 13,479 บาท ทั้งนี้ ร่างระเบียบดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังในวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา นายชินวรณ์กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 54   อ่าน 17141 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : เว็บโรงเรียน

รับทำเว็บ